» Güncel  » Duyurular

  

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLANI
 

 İLAN

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 
                Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif İhale Usulü ile satılacaktır.
 
 
S.NO Mahalle Ada  Parsel Cinsi KIYMET TAKTİR (TL) GEÇİCİ TEMİNAT  %3
1 ÖREN 4399 9.116,70 ARSA 6.883.108,50.- 206.493,26.-
 
 
 
           İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 16.11.2017 Perşembe  günü saat 13:30’da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 
           Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.
 
           İstekliler Tekliflerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak en geç 16.11.2017 tarih ve 13:30 ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 
 
İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN :
 
a- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
b- Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden)
c- İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)
d- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar;  İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi 
e- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış  Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,
f- Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g- Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.
 
 Muhammet TOKAT
          Belediye Başkanı
 
 


Duyuru Tarihi: 30.10.2017

DUYURULARFİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİ
İHALE İLANI
ASKIYA ALMA TUTANAĞI
ASKI ÇIKIŞ TUTANAĞI
RAMAZAN AYI İFTAR PROGRAMI
2018 YILI GENÇLİK KAMPLARI
MİLAS BELEDİYESİ 2. EN GÜZEL BAHÇE VE BALKON YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
2018 MELİH CEVDET ANDAY ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Muğla Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden duyurulur
Plan ve Proje Mdlüğü 2018 Yılı Ücret Tarifesi
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1