» Municipality  » İhaleler
KENTSEL DONATI ELEMANLARI ALIMI

İhale Yeri: Sevketiye Mahallesi Ek Hizmet Binasi 48200 MİLAS MİLAS/MUĞLA

Sonuçlanmış KENTSEL DONATI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

MİLAS BELEDİYESİ

Kentsel donatı elemanları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2013/183202

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sevketiye Mahallesi Ek Hizmet Binasi 48200 MİLAS MİLAS/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2525122826 - 2525132842

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@milas.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2250 adet sınır elemanı (h:48cm desenli,kompozit) 750 adet ledli sınır elemanı (h:48cm desenli,kompozit,solar ledli) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Belediye Deposu-Milas

c) Teslim tarihi

:

İrsaliye mukabilinde Fen İşleri Müdürlüğü´ne teslim edilecektir. Teslim süresi sözleşmenin imzalanmasından sonra 45 (kırkbeş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Şevketiye Mah. Ek Hizmet Binası Milas/MUĞLA

b) Tarihi ve saati

:

26.12.2013 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,


b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,


c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi,


ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,


d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.


İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.
 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şevketiye Mah. Ek Hizmet Binası Milas/MUĞLAadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şevketiye Mah. Ek Hizmet Binası Milas/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İhalelerİhale Adı İhale Eklenme Tarihi İhale Durumu
Zeytinlik Satış İhalesi 26.06.2015 11:28 Devam Ediyor
YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR 05.01.2015 13:19 Sonuçlanmış
ELDEN ELE PROJESİNDE YAPILAN YARDIMLARIN TOPLANMASI VE DAĞITILMASI, ACEZE TESPİTLERİNİN YAPILMASI VE DAĞITILMASI 05.01.2015 13:18 Sonuçlanmış
PARK, ÇOCUK BAHÇESİ VE YEŞİL ALANLARIN DÜZENLENMESİ VE YENİLENMESİ 05.01.2015 13:18 Sonuçlanmış
PERSONEL HİZMETİ ALIMI 05.01.2015 13:16 Sonuçlanmış
KENTSEL DONATI ELEMANLARI ALIMI 05.01.2015 13:15 Sonuçlanmış
Petsu ve Damacana Üretim İstifleme ve İstiften Yükleme İşlerinin Yaptırılması 05.01.2015 13:10 Sonuçlanmış
4 Adet Tüp Deposu ve 2 Adet Atm Yeri Kiralanması 05.01.2015 13:08 Sonuçlanmış


1