MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek ve giderlerini kayıt altına almak, belediye gelirlerinin takibini ve tahsilini yapmak,

b)            İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek ve bütçe kesin hesabını hazırlamak,

c)             Belediyemizin stratejik planını yapmak, uygulanması ve güncellenmesini takip etmek,

d)            Belediye bütçesini ve performans programını yapmak, faaliyet raporunu hazırlamak,

e)             İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

f)              Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

g)             İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

h)             İç ve dış denetimlerde mali yıl evraklarını denetime hazır hale getirmek,

i)               Belediyeye yapılacak nakdi bağışlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, bu bağışların usulüne uygun olarak Belediye hesaplarına yatırılmasını sağlamak,

j)               İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

k)            Bilgi İşlem Birimi tarafından Müdürlüklerin ihtiyaç duyacağı her türlü teknik alt yapıyı kurarak kullanımına hazırlamak,

l)              5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve alt mevzuatında belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.