İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Birimle ilgili olarak kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak

b)            İnşaat yapılabilmesi için gerekli İmar Durum Belgesi düzenlenmesi

c)   Belediye Başkanlığımıza sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, imar planı değişikliği teklif dosyalarının kontrolü ve Meclise sunulması

ç)       Onaylı imar planlarına göre 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11., 14., 15., 16., 17., 18. Maddelere göre ifraz, tevhit, yola terk, geçit hakkı, arsa ve arazi uygulaması belgelerin düzenlenmesi , kontrolleri, Belediye Encümeni’ne sunulması,

c)             Yeni inşaatlarda su basman seviyesi kontrolleri,

d)            Vaziyet Bağımsız bölüm kontrolleri

e)             Kot kesit Belgesi kontrolleri

f)              Mimari, statik proje tasdiki, ısı yalıtım, elektrik ve makine vb. projelerinin ilgili mevzuatça incelenip, uygun bulunması durumunda tasdiki çalışmalarının yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,

ğ)  Basit onarım izni verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

g)             İmar ve yapı denetim mevzuatına  uygun olarak yapı ruhsatı (yeni yapı, tadilat, yenileme  yeniden) düzenlemek,

ı)       Kat irtifak listelerini onaylama işlemlerini yapmak,

h)             Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili (Yapı Ruhsatları) her türlü resim ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,

i)               Yanan yıkılan yapılar formunu düzenlemek,

j)               Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararına istinaden Muvakkat Yapı İzni vermek,

k)             İmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,

l)               Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesine ilişkin işlemleri yapmak, iskân formu ve iş bitirme belgesi düzenleme ve fotoğraf tasdiki yapma ve kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

m)           2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ; Koruma Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Bürolarıile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, ÇalışmaUsul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ve 681 Sayılı İlke Kararı (Kentsel Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları) mevzuatlarında belirlenen kurallar ve süreçlere uymak koşuluyla ilgili görevleri yerine getirmek

n)             Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasını Sağlamak

ö)      Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği  Onarım Ön İzin Belgesi düzenlemek

o)             Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara Onarım Uygunluk Belgesi düzenlemek

r)              Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek

s)              Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek

ş)       Koruma Bölge Kurulları tarafından uygun görülen Koruma Amaçlı İmar Planlarının Plan Hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek

t)              Koruma Bölge Kurulları tarafından onaylanmış rölöve,  restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek

 

u)             Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları, Koruma Bölge Kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile Koruma Amaçlı İmar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek

ü)      Tescilli Kültür Varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek

v)             Maliki bulunduğu Taşınmaz Kültür Varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek

y)             Maliki bulunduğu Taşınmaz Kültür Varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek

z)             10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi   Kanununun 7 nci maddesi ile 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun  14 üncü maddesine göre belediyenin görevleri arasında yer alan Kültür ve Tabiat Varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmek

aa)          21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye ve Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunmak

bb)         Yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve belgeleri bir ay içerisinde ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek

cc)          İmar otomasyonunu sağlayarak, görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmayı ilgili birim ve müdürlüklerle yapmak

çç) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa ve Uygulama Yönetmeliğine göre yapı denetim kuruluşlarının hakediş işlemlerini yapmak.

dd)        Ara seviye tespit ve yılsonu tutanağı onaylamak,

ee)          Zemin Etüd raporlarının kontrolü ve onaylanması,

ff)           İnşaat seviye tespitleri (Yapı Denetim Kanununa Tabi Yapılarda)

gg)         Mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak.

ğğ)    İlgili mevzuatın öngördüğü çerçeve ve standartlarda Numarataj ve bina kimlik çalışmasını tamamlamak, güncellemelerini yapmak.

hh)         Binaların dış kapı numaralarını belirlemek, ilgililere numarataj yazısı vermek

ıı)      Cadde-sokak isim levhası olamayan yerler ile bina dış kapı numarası olmayan binalara numara plakaları yerleştirme çalışmalarını yürütmek.

ii)             İlgili mevzuatın öngördüğü çerçeve ve standartlarda Numarataj ve bina kimlik çalışmasını tamamlamak, güncellemelerini yapmak.

jj)             Cadde, sokak, meydan, üstgeçit, park ve bahçelere isim verilmesi meclise sunmak.

kk)         Yeni açılmış veya isimsiz sokakların tespitini yapmak ve isim verilmesi hususunda Belediye Meclisine öneri sunmak

ll)             İmar mevzuatına göre projesine ve ruhsatına aykırı olarak inşa edilen yapıların tespit edilmesi

mm)     İmar Mevzuatına göre tamamen ruhsatsız ve izinsiz olarak inşa edilen yapıların tespit edilmesi

nn)         İmar mevzuatına göre aykırılık tespit edilen yapılaşmalara 3194 sayılı imar kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek

oo)         Mail-i İnhidam raporu düzenleyerek riskli yapıların yıkımını sağlamak

öö)    İmar mevzuatına göre aykırı olarak yapı inşa eden yapı sahipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak

pp)         İşlemleri gerçekleştirilen tüm yapılaşmalar ile ilgili gerekli yazıları cevaplandırmak.

rr)            İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının imar yönünden incelenmesi

ss)           6306 Sayılı Kanun gereğince Belediyemizce yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yapmak

şş)     Mahallelerde yaşayan vatandaşların yapacağı inşaatlar için 6360 Sayılı Kanun gereğince tip projeler hazırlamak ve hazırlatmak,

tt)            6360 Sayılı Kanun gereğince bu Kanundan faydalanacak yapılar ile ilgili resen veya başvuru üzerine incelemeler yapmak,

uu)         İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yapı ve iskan ruhsatı düzenleme ve denetim işlemleri ile imar mevzuatına aykırı yapıların denetim ve yıkım işlemlerinin usul ve esasları işbu Yönetmeliğin yayınından itibaren 2 ay içinde yürürlüğe konulur.

üü)    Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.