HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Belediyemizce açılması gereken davaları açmak ve kesinleşene kadar takip etmek,

b)             Belediyemize karşı açılmış olan davalara savunma yapmak ve kesinleşene kadar takip etmek,

c)             Belediyemizin amme alacakları dışındaki alacaklarının tahsili için icra takipleri yapmak, takip etmek. Mali Hizmetler Müdürlüğünün talep ettiği ve Hukuk İşleri Müdürlüğünün uygun bulduğu amme alacaklarının takip ve tahsilini yapmak,

d)            Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi ve Hukuk İşleri Müdürlüğünce uygun bulması halinde amme alacaklarının takip ve tahsilinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne hukuksal ve idari konularda destek olmak,

e)             İlgili Müdürlüğün yazılı talebi üzerine hukuksal görüş bildirmek,

f)              Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni tarafından verilen hukuksal yada idarigörevler ile mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak,

g)             İlçemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşların evlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,

h)             Davalar, ilgili Müdürlüğün yazısı üzerine Başkanlık Oluru ile açılır. Başkanlık Makamının sözlü yada yazılı talimatı üzerine ilgili Müdürlüğün talebi olmadan da dava açılabilir. Bu durumda ilgili Müdürlük tüm bilgi ve belgeleri Hukuk İşleri Müdürlüğünün talep ettiği sürede vermek zorundadır.

i)               İcra takipleri ilgili Müdürlüğün yazılı talepleri üzerine açılırve takip edilir. Başkanlık Makamının sözlü yada yazılı talimatı üzerine ilgili Müdürlüğün yazılı talebi olmadan da icra takibi açılır ve takip edilir. Bu durumda ilgili Müdürlük tüm bilgi ve belgeleri Hukuk İşleri Müdürlüğünün talep ettiği sürede vermek zorundadır.

j)               İcra takibine konu edilmiş amme alacağı dışındaki alacakların taksitlendirme talepleri Hukuk İşleri Müdürlüğünce değerlendirilir ve karara bağlanır. Amme alacakları ile ilgili taksitlendirme talepleri ilgili Müdürlükçe değerlendirilir ve karara bağlanır. Verilen karar derhal Hukuk İşleri Müdürlüğüne bildirilir.

k)             Cevap dilekçelerinin düzenlenmesi ve bilirkişi raporu dahil her türlü itiraz veya beyan dilekçeleri ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda yapılır,

l)               Bilirkişi raporlarına itiraz, Mahkeme kararlarına karşı istinaf, temyiz, itiraz yoluna başvurulması, ihtarnamelere cevap ilgili Müdürlüğün talebi ile yapılır. (Bu yollara başvurulmaması yönündeki ilgili Müdürlüğün yazısına karşı, Hukuk İşleri Müdürlüğü Başkanlık Makamının oluru ile bu yollara başvurabilir.)

m)           Davaların açılması, davalara cevap verilmesi, icra takiplerinin açılması, bilirkişi raporlarına itiraz ve diğer tüm beyan ve itirazlarda ilgili Müdürlük süresi içinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne her türlü bilgi, belge, açıklamave talebi göndermek zorundadır. Süresinde gönderilmeyen bilgi, belge, açıklamave talepler ile ilgili tüm sorumluluk ilgili Müdürlüğe aittir. İlgili Müdürlük bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesinden, süresinde gönderilmesinden ve bu bilgi ve belgelerin hukuka uygun olmasından sorumludur.