EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Belediyeye ait gayrimenkullerin kayıtlarını tutmak, takas, trampa, kiraya verme, satış yada kat karşılığı inşaat işlemlerini yapmak,

b)             Belediye taşınmazlarının kira, ecrimisil, tahliye, tahsis işlemlerini yapmak, ecrimisil alacakları ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak, ilgilinin ödeme yapmaması halinde tebligat ve tahliye işlemlerini yapmak,

c)             Belediyemiz adına taşınmaz kamulaştırması yapmak,

d)             Belediyemize ait taşınmazların alım ve satış iş ve işlemlerini yürütmek,

e)             Belediye arsalarının yoldan ihdas, yola terk, ifraz ve tevhit işlemlerini diğer ilgili birimlerle koordinasyon halinde yürütmek,

f)              Belediye gayrimenkulleri üzerinde yapılan fuzuli işgallerin tespitini yapmak, gerekli tutanakları tutmak, tahliyeleri ile ilgili yasal süreci başlatarak takip etmek,

g)             Özel ve tüzel kişilerin gayrimenkulleri üzerine Belediye lehine intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi işlemlerini yürütmek,

h)             Belediyeye yapılacak gayrimenkul bağışlarına ilişkin iş ve işlemlerin sekretaryasını yapmak ve tapuda Belediyemiz adına kayıt ve tescil edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yaparak, sonuçlandırmak.