MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI.

12.05.2015


 Milas Belediyesi Mayıs ayı olağan Meclis toplantısı Aşkıdil Akarca salonun da yapıldı

25 ana 11 de ek gündem maddesinin görüşüldüğü Meclis çoğunluğun sağlanması ile saat 11 de başladı.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce geçtiğimiz mecliste AKP grubunca istenilen  Faaliyet raporundaki maddelerin ayrıntılı bir biçimde olması talepleri doğrultusunda hazırlanan rapor yazılı olarak kendilerine verildi ve ana başlıklar halinde sözlü olarak ta cevap verildi.
 Gündemin ikinci sırasında olan 2014 Mali yılı Kesin Hesap Cetvellerinin  Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine  ve  15 Mayıs Cuma günü tekrar görüşülmesine oy birliği ile kara verildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04/05/2015 tarihli yazısında “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup Dolu Kadroların Derece değişikliği tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04/05/2015 tarihli yazısında “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Belediyemize 11 Adet Zabıta Memuru ve 5 adet sürekli isçi kadrosu ihdası’da oy birliği ile kabul edildi.
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğünün yazısı  İçkili Yer Bölgesi Belirleme Komisyonuna havale edilen  5.6. ve 7. Gündem maddeleri tekrar Komisyona geri gönderildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı ile gündeme gelen   Canlı Müzik İzin Belgesi Ücretine yapılan itiraz Plan Bütçe Komisyonunca tekrar görüşülmesine karar verildi.
Gündemin 9. Maddesinde yer alan  “Denizbank A.Ş. nin  Salı Pazarı Kapalı pazaryeri ve açık pazaryerinde bulunan büfenin arasına bir adet ATM cihazı koyma talebi Plan ve Bütçe komisyonunca görüşülmesine karar verildi.
Emlak Ve İstimlak müdürlüğünce gündeme gelen 10-11-12 ve 13. Maddelerin İmar Komisyonunca görüşülmesine karar verildi.
Yine Emlak ve İstimlak müdürlüğünce gündeme gelen Daha önceden  Kültür ve Turizm Bakanlığına  yeni müze bina yapımı, çevre düzenlemesi, teşhir ve tanzimi için tahsis edilmiş ancak tahsis süreleri belirlenmeyen Belediye taşınmazlarının tahsis sürelerinin belirlenmesinin görüşülmesinde 14. Gündem maddesinin tahsis süresinin başladığı yıldan itibaren 10 yıl 15-17-18. Maddelerde belirlenen taşınmazların ise 25 yıl süre ile tahsis edilmelerine oy birliği ile kara verildi
Gündemin 16. Maddesi yanlışlıkla 15. Maddenin tekrar yazıldığı anlaşıldığından   oy birliği ile gündemden çıkartıldı.
Yine gündemin 19 maddesinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında “ 06/04/2015-88 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Koray TÜRKOĞLU- Mehmet TÜRKOĞLU ve hissedarlarının; Milas İlçesi Hacıilyas mahallesi tapunun 353 ada 96 ve 113 parselinde kayıtlı taşınmazlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun” görüşülmesinde evrakların eksik olduğu tespit edilerek gündemden çıkartılmasına karar verildi.
UFUK Denizcilik Makine ve Tic .Ltd. Şti.’nin; Milas İlçesi Ören mahallesi sınırlarında bulunan Yat İnşa ve Çekek Alanı olarak faaliyet gösterdiği alanla ilgili Mülga Ören Belediyesi’nin 07/01/2011 tarih 10 sayılı Meclis Kararında geçen yat ve çekek alanlarındaki bahçe sınır duvarlarıyla ilgili kararın yeniden düzenlenmesi veya iptali talebi görüşülmesi  İmar Komisyonunca iptal edildi. 
Gündemin 21. Maddesinde görüşülen AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü’nün; Milas İlçesi Hisarbaşı mahallesi’nde 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırları’nda bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca devam ettirilen Arkeopark çevre Düzenleme Sahası sınırlarında 1 adet trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabul edilmesine ancak Anıtlar Kurulundan görüş alınmasına karar verildi.
Gündemin 22. Maddesi İMİ Bodrum Eğitim Kurumları tarafından verilen dilekçenin geri çekilmesi sonucu gündemden çıkartıldı.
23. gündem maddesinde görüşülen Golf Life Evleri Sitesi Yön.Kurulu Adına Mehmet BİLİCİ’nin;  Milas İlçesi Dörttepe mahallesi 2298 parselde kayıtlı taşınmazda ‘Trafo Alanı’ amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi eksik evrak olması gerekçesi ile oy birlince ret edildi.
24 ve 25. Gündem maddeleri ise İmar Komisyonuna havale edilmesi karalaştırıldı.
Ek gündem maddelerinin görüşülmesinde 1. Gündem maddesinin Büyükşehir Belediye Başkanlığından görüş alınması,2,3,4,5,6,7. Gündem maddelerinin reddine 8.9.10 ve 11. Maddelerin ise oy birliğince kabulüne kara verildi.
Ek gündem maddelerinin ikisi, daha önce ihdas edilmiş olan Milas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kaldırılarak, yerine Plan ve Proje Müdürlüğü’nün ihdas edilmesi ile ilgili idi. Başkan Tokat, konuyla ilgili bilgi verirken, Acil Hizmet Birimi eliyle şimdiye kadar eskiden köy olup şimdi mahalleye dönüşen kırsal kesimdeki bu birimin kadro ve araç gerecinin olmadığı ve halihazırda Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde işlerini sürdürdüğü, bu anlamda fuzuli duruma düştüğünü belirtti.
 
Öte yandan, bütün imar planları, ruhsat vb. işlerin yığıldığı İmar Müdürlüğü’nün de işten boğulduğunu ve iş yükünün altından kalkamaz hale geldiğini, bu nedenle İmar Planları vb. gibi konuların, iptal edilecek Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yerine kurulan Plan ve Proje Müdürlüğü’ne bağlanması gerektiğini belirtti ve bu şekliyle kabul edildi.
 
Yine, Özel Kalem, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün işlerinin içiçe olduğundan pratikte sıkıntı yaşandığını belirterek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kaldırılarak, görevlerinin Özel Kalem Müdürlüğü’ne aktarılmasına karar verildi.
Meclis 2. Oturumu  için 15 Mayıs  Cuma günü tekrar saat 11 de Aşkıdil Akarca salonunda toplanacak