YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

20.05.2015


 T.C.

MUĞLA İLİ
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
Madde 1- Belediye Meclisinin 09/10/2014 tarih ve 242 sayılı kararı ile kabul edilen Milas Belediye Başkanlığı Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte  08/05/2015 tarih ve 126 sayılı Meclis kararı ile aşağıda belirtilen şekilde değişiklikler yapılmıştır.
 
Madde 2- Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıda yazılı olan fıkralar eklenmiştir;
 
h) Belediyemizin düzenlediği veya katkı verdiği kültür, sanat, eğitim vb. etkinlikleri yapmak,
i) Belediyemize ait evlendirme salonu ve çocuk kütüphanesinin iş ve işlemlerini yürütmek, 
j) Başkanlık Makamı tarafında yapılan temsil, karşılama ve ağırlama iş ve işlemlerini organize etmek, 
k)Belediyemiz tarafından yapılan yol, park ve benzeri çalışmaların açılış törenlerini düzenlemek, resmi törenlerde gerekli hazırlıkları yapmak, 
l)Sivil toplum örgütleri ile iletişimi sağlamak, 
 
Madde 3- Yönetmeliğin 7 nci maddesi tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.(08/05/2015 tarih ve 124 Sayılı Belediye Meclis Kararı)
 
Madde 4- Yönetmeliğin 14 ncü maddesinin; (a,b,c,d) Fıkraları (08/05/2015 tarih ve 126 sayılı Belediye meclis kararı ile ) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Madde 5- Yönetmeliğin 25 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. (08/05/2015 tarih ve 125 Sayılı Belediye Meclis Kararı)
 
Madde 6- Yönetmeliğe Ek-1 madde ve fıkraları eklenmiştir. .(08/05/2015 tarih ve 124 Sayılı Belediye Meclis Kararı)
 
Plan ve Proje Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
 
a) Mahallelerde yaşayan vatandaşların yapacağı inşaatlar için 6360 Sayılı Kanun gereğince tip projeler hazırlamak ve hazırlatmak, 
b) İmar planlarını yapmak, düzenlemek ve gerekli  değişiklikleri yaparak kontrol etmek,
c) Aplikasyon ve harita işlerini yapmak, 
d) Vatandaşlardan ve diğer Kurumlardan gelen talepler doğrultusunda imar durum belgesini hazırlamak,  
 
Madde 7- İş bu Yönetmelik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.08/05/2015