BASIN AÇIKLAMASI

28.05.2015


 

 
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat son günlerde Kamuoyu’nda sıkça gündeme gelen Emlak Vergi artışları ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.
Başkan Tokat açıklamasında şunları söyledi ;
“Milas ilçe sınırları içerisinde  ve siyasi çevrelerde Milas Belediyesince emlak vergilerinde fahiş ücretler alındığı belirtilerek Belediyemize karalama kampanyası yapılmaktadır. Belediyemizce 2015 yılı emlak vergileri yeniden değerleme oranı yarısı olan % 5 oranında da arttırılmıştır. 6360 sayılı yasa gereğince Muğla’nın Büyükşehir olmasından dolayı 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun 8. ve 18. maddeleri gereğince ilçemizde de yasa gereğince vergiler bir kat artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Yani vatandaşın şikayetine neden olan artış Büyükşehir İlçe Belediyesi olmamızdan kaynaklanmaktadır.
İddia edildiği gibi belediyemiz fahiş vergi artışı yapmamıştır. Tarafımızdan yapılan artış yasal olarak yapmak zorunda olduğumuz en düşük miktar olan % 5 kadardır.
Bu hususu açıklamak zorunluluğu doğmuştur. İlgili yasa maddeleri de ekte sunulmuştur.  
Kamuoyu’nun takdirine saygı ile sunuyorum.”
 
Muhammet TOKAT
         Milas Belediye Başkanı
       
 
 
 
 
1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUN
Madde 8 – (Değişik : 22/7/1998 - 4369/65 md.)
(Değişik: 8/1/2002-4736/4 md.) Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.(1)
(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4962/15 md.) Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.(2)(3)(4)
Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. (Ek cümle: 30/7/2003-4962/15 md.) Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır. 
Madde 18 – (Değişik: 8/1/2002-4736/4 md.)
Arazi vergisinin oranı binde bir , arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.(1)