TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

30.06.2015


 

 
TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMES İ
1- GENEL ŞARTLAR
 
MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ
 
        1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Muğla İli, Milas İlçesi,…………………………….mahallesinde bulunan taşınmaz (zeytinlik) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
 
Taşınmaz Bilgileri:
D.
No Mahalle Ada Parsel Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Türü
   
         Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Milas Belediyesine ait taşınmaz Milas Belediye Başkanlığınca 02/07/2015 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 13:00’de Milas Belediyesi Ana hizmet binasında yapılacak ihale ile satılacaktır.
         İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Milas Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.milasbel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
 
MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI
      Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
      İştirakçilerin geçici teminat bedelini 01/07/2015 tarihinde ve saat 17:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 01/07/2015 tarihinde saat 17:00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
      
MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
       2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
 
MADDE 4- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER
A) AÇIK İHALE
     İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 
4) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
5) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
6) İlanda Belirtilen diğer belgeler eklenecektir.
7) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
8) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
 
MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ
     İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitte tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
 
MADDE 6- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
     İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
     İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
     Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
     İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 
MADDE 7- HARÇ VE GİDERLER
     İhale ile ilgili olarak her türlü kdv, vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.
 
MADDE 8- KESİN TEMİNAT
    1- Kesin Teminat İhale Bedelinin %6 sıdır.
    2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;
         a) Tedavüldeki Türk Parası,
         b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
         c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
         Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.
          Her ne suretler olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 
 
 
MADDE 9- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
     İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli kesin teminat, ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
    Kesin teminat  tapu tescilinden sonra iade edilecektir.
    İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra isterse tapu tescilini alabilir.  
 
MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
     Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır. İdarede müşterinin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.
 
MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
     Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 
MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
     İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Milas mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 
MADDE 13-
    Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.
 
 
Taahhüt eden veya vekili:
 
İmzası: T.C.:
Adı Soyadı:                                                           Tel.:
Görevi:
Yasal Adresi:
Tarih:…../…./2015
 
     İş bu şartname ekleriyle birlikte ……(üç) sayfa ve 13 (onüç) maddeden ibarettir.