OCAK 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

01.02.2016


MECLİS KARAR ÖZETLERİ
MECLİS KARAR NO 1 :
Belediye Başkanı söz aldı, Değerli Arkadaşlar ekseriyet vardır. Bu nedenle gündemdeki maddeleri görüşmek üzere Meclis’i açıyorum dedi ve gündeme geçilmeden evvel bir önceki meclis karar özetleri okundu, değişikliği gerektiren bir sebep görülmeyerek mevcudiyetin oy birliği ile kabulünden sonra; Meclis Gündemine Ek olarak "1-İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/01/2015 tarih ve 55 sayılı yazısında; “Deniz Yapı Denetim A.Ş. tarafından Basılı Evrak Bedelinden alınan ücrete  yapmış olduğu itirazın” görüşülmesi 2- Plan ve Proje Müdürlüğünün 06/01/2016 tarihli yazısında;” İlçemiz İsmetpaşa Mahallesinde yer alan  ve mülkiyeti Belediyemize ait olan İmar Planında Konut Alanı olarak görülen  957 ada 1 parselin park alanı olarak değerlendirilmesi ve çevresindeki yollar ile park alanının birleştirilmesi sonucunda yine mülkiyeti Belediyemize ait imar planında park alanı olarak görülen 966 ada 2 parselin Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin “ görüşülmesi, 3-  Temizlik İşleri Müdürlüğünün 06/01/2016 tarih ve 67302621-5 sayılı yazısında “ Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinde yeterli kadrolu personel olmadığında, Belediyemiz sınırları içersindeki mahallelerde çöplerin el ve makine ile süpürülmesi, toplanması, taşınması, pazaryerlerinin temizlenmesi, yabani otların biçilmesi hizmet alımı işinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 67 nci maddesi gereğince yıllara yaygın Hizmet İhalesinin (229 personel ile) 01/04/2016-31/07/2019 (40 ay süreli) yapılması talebinin” görüşülmesi, 4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08/01/2016 tarih ve 2  yazısı ile “ Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Yasanın 49 ncu maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta olan 1 Adet Mühendis ve 1 Avukatın sözleşmesinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesinin” görüşülmesi, 5-  Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğünün 08/01/2016 tarihli yazısında “ 06/04/2015 tarih ve 79 sayılı Kararı ile İçkili Yerler Bölgesi Tespit Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Selimiye Mahallesi Belediye Caddesi 1836 parselde bulunan 78,80,82,84 ve 86 kapı nolu işyerlerinin bulunduğu alanın İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili Komisyon Raporunun ve Jandarma Komutanlığı tutanağının görüşülmesi, işi vardır  gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda  mevcudiyetin oy birliği ile kabul edilerek gündeme geçildi.
 
MECLİS KARAR NO 2 : 
Belediyemizin tüm menkul, gayrimenkul malları ile tüm gelirlerinin ve bankalardaki tüm mevduatlarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/1 nci maddesinin son fıkrası gereğince 2016 yılı için kamu hizmetlerine tahsis edilmesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 3 : 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisi’nin tatil ayı olarak AĞUSTOS ayının belirlenmesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 4 : 
2016 yılı Mali yılında Belediyemizde  Zabıta Memuru olarak görev yapmakta olan Zabıta  Personeline verilecek fazla mesai ücretinin  Maliye Bakanlığı Bumko Genel Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih ve 82 sayılı Genelgesinin B maddesinde belirtilen,  K Cetveli  3’ncü maddesinin b fıkrasının 1. maddesi gereğince 2015 Mali Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı K işaretli Cetvelin "Fazla Çalışma Ücreti Bölümlerinde yer alan tutarların 01/01/2016-31/03/2016 döneminde yüzde 6,8 oranında arttırılarak uygulanması hükme bağlanmış bulunduğundan,  2015 yılında Zabıta Personeline " Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için ödenen 403,00 TL´nin Maliye Bakanlığı Bumko Genel Müdürlüğünün Genelgesinin B/3 ncü maddesinde belirtilen "III . Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün " B aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin" yüzde 6,8 oranında arttırılarak (403,00 x% 6,8= 430,40 TL´nin ) bürüt olarak  5393 Sayılı Yasanın 51/3 fıkrası gereğince Zabıta Memurlarına fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin  oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 5 : 
Belediye Meclis Üyelerinden Melih ASLANGİRAY (27 oy), İbrahim ZEYBEKOĞLU(27 oy) , Ece GÜLEN (27 oy) Ejder ÜSTEK (28 oy) Kasım ÖZKAN (27 oy) oy aldıkları görüldü ve Meclis Başkanı ve Katip Üyeler tarafından seçim sonuçları  tutanakla kayıt altına alındı.
BunaGöre; DenetimKomisyonuna;
1-MelihASLANGİRAY
2- İbrahimZEYBEKOĞLU
3- EceGÜLEN
4- EjderÜSTEK
5- Kasım ÖZKAN
 seçilmelerine, yapılan gizli oylama, açık sayım sonunda işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi
MECLİS KARAR NO 6 : 
Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 4. Bölüm "Yardım Komisyonu ve Diğer Hususlar" başlıklı  Yönetmeliğin 10 ncu maddesi "Yardım Komisyonu oluşturulması" gereğince, Komisyonun Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep MAT, Meclis Üyesi Abdullah ÜLGEN ve Halil KOCABAŞOĞLU, Sosyal Yardım İşleri Md. V. Bekir GÜNEY ve Sosyal Yardım İşleri Şefi Berna ENGİN YILMAZ ´dan oluşturulmasına işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi
 
 
 
MECLİS KARAR NO 7 : 
Belediyemizde görev yapmakta olan 2 adet Başkan Yardımcılarının ödeneğinin 2016 Mali Yılında her biri için aylık brüt  6.900,00 TL olarak belirlenmesine, gereği için karar suretlerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 8 :
Belediyemiz sınırları içerisinde alınacak olan Yol Bozma Ücretinin, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı Meclis Kararı ile alınan 2016 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetvelindeki Fen İşleri Dair Başkanlığı Yol Bozma ücretlerin uygulamada  birlik sağlanmak amacıyla aynen kabul edilerek uygulanmasına, gereği için karar suretlerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Fen İşleri Müdürlüğüne tevdii edilmesine, iş bu Meclis Kararı ekine (5 sayfa) Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının ücret tarifesinin eklenmesine,  işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 9:
2016 Mali Yılında uygulanacak olan Katılma Payları Ücret Tarifesinin ve İş Deneyimi Belgesi Düzenleme Ücret tarifesinin; 
 1) Harcamalara katılma payları 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86,87,88,89,90,91,92,93 ve 94’ncü maddeleri hükümleri uygulanır.
 2) 3194 Sayılı İmar Kanununun 23’ncü maddesi gereğince, gelişme alanlarında alt yapısız yerlerden alınacak katılma payın %25’i peşin, geri kalan %75’i alt yapı hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere yapı ruhsatı verilir.. Katılma paylarına, iskan ruhsatı alınması aşamasında belediye meclisince belirlenen ücret tarifesi uygulanır.
   a)Teknik alt yapı için yolun kaplama bedeli olarak, parsele bitişik yolun kapladığı alanın  bölü 2 hesabı ile saptanacak değerin %25’i peşin alınır.                95,00 TL
   b)Kanalizasyon alt yapı için arsa cephe uzunluğu ile çarpılıp %25’i peşin alınır.              160,00 TL
3) İş Deneyimi Belgesi Düzenleme Ücreti              500,00 TL
  yukarıda tabloda belirtildiği şeklide belirlenmesine; iş bu Meclis Kararının Belediye Meclisi´nin 23/10/2015 tarih ve 261 sayılı Meclis Ücret Tarifesi Kararı Ekine eklenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 10 : 
Belediyemiz ile Güllük Liman Başkanlığının işbirliği ile 2016/Temmuz Ayında  düzenlenecek olan Kabotaj Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılacak tüm giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, gereği için karar suretlerinin Özel Kalem Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdii edilmesine,  işaretle yapılan oylama sonucunda Hürol ÖNDER,Hayri BALCI, Mehmet İNPINAR, Ayşegül GÜNEŞ SEMERCİ, Levent AKYER ve Ejder ÜSTEK´in red diğer üylerin kabul oyu ile gündemin bu maddesinin kabulüne mevcudiyetin oy çokluğu ile karar verildi.
 
 
 
 
MECLİS KARAR NO 11 : 
Belediyemizce Bafa Mahallesinde 2016 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan  Kızlar Bayramı  kutlama etkinlikleri kapsamında yapılacak tüm giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Hürol ÖNDER,Hayri BALCI, Mehmet İNPINAR, Ayşegül GÜNEŞ SEMERCİ, Levent AKYER ve Ejder ÜSTEK´in red diğer üyelerin kabul oyu ile gündemin bu maddesinin kabulüne mevcudiyetin oy çokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 12  : 
2016 yılında 7 ncisi düzenlenmesi planlanan,  7 nci Nebi USLU Tiyatro Şenliklerinin tüm giderlerin(konaklama,yiyeycek,yol vb) ile yarışmada dereceye girip ödül almaya hak kazanan yarışmacılara şartname gereği ödül olarak plaket verilmesine ve bu  giderlerin Belediyemiz  Bütçesinden karşılanmasına , gereği için karar suretlerinin  Özel Kalem  Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda Hürol ÖNDER,Hayri BALCI, Mehmet İNPINAR, Ayşegül GÜNEŞ SEMERCİ, Levent AKYER ve Ejder ÜSTEK´in red diğer üyelerin kabul oyu ile gündemin bu maddesinin kabulüne mevcudiyetin oy çokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 13  : 
2016 yılında 6 ncısı yapılacak olan Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışmasının tüm giderleri ile yarışmada dereceye girip ödül almaya hak kazanan yarışmacılara şartnamede belirtilen;  Birincilik Ödülü- 3.000 USD, İkincilik Ödülü 2.000 USD, Üçüncülük ödülü 1.000 USD ödül olarak verilmesine ve tüm (konaklama,yiyeycek,yol vb) diğer giderlerin Belediyemiz  Bütçesinden karşılanmasına , gereği için karar suretlerinin ilgili Özel Kalem Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi
MECLİS KARAR NO 14  : 
11 nci Melih Cevdet ANDAY Şiir Günleri ve Kültür Şenliği etkinlikleri kapsamında anma etkinliğinin yarışma şeklinde yapılmasına ,ödül almaya hak kazanan kişiye 3.000,00TL (Üçbin Türk Lirası) ödül verilmesine, etkinlik masraflarının (misafir konaklama,ulaşım,yemek,plaket ve diğer giderler) belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, yapılacak olan bu etkinlikle ilgili ayrıntıların belirlenmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi
MECLİS KARAR NO 15 : 
Ali KARAZEYBEK’in İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde Belediyemize ait  307 parseli satın alma talebinin Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; gündemin bu maddesinin İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 16  : 
Yasin EROL’un İlçemiz Güllük Mahallesi Kocakışla Mevkii Liman Yolu karşısında bulunan 3.748,66 m2’lik park alanında büfe yaparak  Çay Bahçesi olarak kiralama talebinin Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, gündemin bu maddesinin Büfe Yer Tespit Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonunda oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
MECLİS KARAR NO 17 :  
Türkiye Emekli Subaylar  Derneği (TESUD) Temsilciliği olarak Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirmek üzere Belediyeniz olarak bu çalışmaların yapılabileceği irtibat noktası olarak kullanılabilecek bir yer temin edilmesi talebinin Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; Gündemin bu maddesinin İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 18  :  
Emin URHAN’ın  Muğla –Yerkesik ve Akbük koyu  mevkii karayolu üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait olan Köy konağı bitişiğindeki 26,93 m2’lik alana daha sonra Belediyemize devir edilmek üzere Büfe yapma talebinin Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, gündemin bu maddesinin Büfe Yer Tespit Komisyonu ve İmar Komisyonuna havalesine şaretle yapılan oylama sonucunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 19  :  
Erman BELEK’in 14/12/2015 tarih ve 32374 kayıt sayılı dilekçesi ile İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkii Gültan Yapı Kop.nin terk etmiş olduğu park alanı içerisinde kamuya açık olmak üzere büfe ve çay bahçesi olarak kiralama talebinin Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; gündemin bu maddesinin Büfe Yer Tespit Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan görüşme sonunda mevcudiyetin  oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 20 :   
 İlçemiz Ören Mahallesinde  tapunun 232,233,234,235,236,237,239 ve 240 adaları arasında kalan park alanı için Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından avan projesi hazırlanmış  olan spor tesislerin (20x40 m halı saha) yapılması için anılan parselin 5393 sayılı Yasanın 18/e ve 75/d maddesince 25 yıl (yirmibeş) süre ile Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsisine  işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 21  :  
 Mülkiyeti Belediyemize ait olan  Hayıtlı, Hacıilyas, Burgaz, Gümüşlük, Ahmetçavuş, Firuzpaşa, Gazipaşa, Hacıapti, Hocabedrettin  Mahallesinde bulunan Arsa, Arazi ve binaların satılacak olanların tespit edilmesi ve araştırılması için gündemin bu maddesinin  06/11/2015 tarih ve 2015/285 sayılı meclis kararı ile oluşturulan Komisyona havalesine, Komisyonun gerekli inceleme ve araştırmayı yaptıktan sonra bir rapor hazırlayarak raporu Meclise sunmasına, gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 22  :  
Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Ortaköy Mahallesi tapunun 136 ada 70 parsel, 165 ada 1 parsel, 166 ada 1 parsel ve 173 ada 1 parseldeki taşınmazların 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesince satışına, satışın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu hükümlerine göre yapılmasına, satış iş ve işlemleri için 5393 Sayılı Yasanın 34/g maddesince Belediye Encümenine yetki verilmesine gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
MECLİS KARAR NO 23  :  
Balcılar Mahallesinde ekli listede bulunan  191 adet taşınmazların 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesince  (Ek:1) satışına, taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine   işaretle yapılan oylama sonunda, Meclis Üyeleri Hürol ÖNDER, Mehmet İNPINAR, Hayri BALCI, Ayşegül GÜNEŞ SEMERCİ,Ejder ÜSTEK ve Levent AKYERİN red diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğu ile,
İsmetpaşa Mahallesinde ekli listede bulunan 82 adet  (Ek:2)  taşınmazlardan, 956 ada 1 parsel ve 962 ada 1 parselin daha sonra değerlendirilmek üzere listeden çıkartılırak kalan toplam 80 adet taşınmazın 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesince satışına (Ek:2 liste), taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine  işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile,
Ören Mahallesinde ekli listede bulunan  21 adet (Ek:3) taşınmazlardan, 4352 nolu parselin daha sonra değerlendirilmek üzere listeden çıkarılarak kalan toplam 20 adet   taşınmazların 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesince satışına(Ek:3 liste), taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine  işaretle yapılan oylama sonunda  mevcudiyetin oy birliği ile, 
Savran Mahallesinde ekli listede bulunan 1 adet ( Ek:4) taşınmazın 5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesince  satışına (Ek.4 liste) taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine    işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile,
Koru Mahallesinde ekli listede bulunan 3 adet (Ek:5) taşınmazların 5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesince  satışına (Ek:5 liste), taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile,
Kırcağız Mahallesinde ekli listede bulunan 36 adet (Ek:6) taşınmazların 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesince satışına (Ek:6 liste), taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine, Meclis Üyesi Mehmet Ali MEKİK´in yokluğunda, Meclis Üyeleri Hürol ÖNDER, Mehmet İNPINAR, Hayri BALCI, Ayşegül GÜNEŞ SEMERCİ,Ejder ÜSTEK ve Levent AKYERİN red diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğu ile,
Selimiye Mahallesinde bulunan 14 adet (Ek:7) taşınmazların 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesince satışına (Ek:7 liste), taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile,
 
 
 
Meşelik Mahallesinde bulunan 11 adet (Ek:8) taşınmazlardan 365 parselin daha sonra değerlendirilmek üzere listeden  çıkartılarak kalan toplam 10 adet taşınmazların 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesince satışına (Ek:8), taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine,yukarıda belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait olan iş bu Meclis Kararı ekine yukarıda bahsedilen Mahallelerde bulunan (Ek:1 191 adet ), (Ek:2 80 Adet), (Ek:3 20 Adet), (Ek:4 1 Adet), (Ek:5 3 Adet), (Ek:6 36 Adet), (Ek:7 14 Adet), ( Ek:8 10 Adet) taşınmaz listelerinin eklenmesine  işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 24  :  
İlçemiz Türkevleri Mahallesinde İmg Yatçılık Den. Ve Tur.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından tapunun 108 ada 7 parsel önünde Belediyemize ait 7790 m2 lik yeşil alanı kamunun kullanımını kısıtlamamak kaydı ile tekne çekim yeri ve iniş rampası yapmak üzere kiralama talebi Belediye meclisince yapılan müzakere neticesinde;İmar Komisyonu Raporunu  geldiği şekliyle kabulüne, İmar Komisyon Raporundaki gerekçelerin aynen uygulanmasına, ilgilinin talebinin Komisyonda yazılı gerekçeler doğrultusunda reddine gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 25  :  
07/12/2015 tarih ve 2015/304 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “Erdal SEMERCİOĞLU’nun  İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 260 ada 391 parselinde 158,00m2 lik mülkiyeti belediyemize ait taşınmazı satın alma talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi İmar Komisyonu Raporunun geldiği şekliyle kabulüne, satışı talep edilen İsmetpaşa Mahallesi tapunun 260 ada 391 parselinde kayıtlı taşınmazın, satışı talep edilen Mahalleler Listesinde bulunduğu 06/01/2015 tarih ve 2015/285 sayılı Meclis Kararı ile kurulan mülkiyeti Belediyemize ait arazi,arsa ve binaların satışı için kurulan Çalışma Komisyonunun hazırlayacağı rapor doğrultusunda iş ve işlemlerin yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 26  :  
07/12/2015 tarih ve 2015/305 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “İlçemiz Güllük Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 430 ada 1 parselinde kayıtlı 100,00 m2 lik taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Trafo alanında kalmakta olup, Mavi Emlak Paz. Site Yönetimi ve Turz. Hizm.Ltd.Şti tarafından Trafo alanında kalan taşınmazı satın alma talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi İmar Komisyonunun hazırlamış oluğu komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne, satışı talep edilen Güllük Mahallesinde bulunan 430 ada 1 parselde kayıtlı tarafo alanı kullanımlı 100m2´ lik  taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18/e maddesince satışına, satışın 2886 sayılı D.İ.K. hükümlerince yapılmasına , 5393 sayılı Yasanın 34/g maddesince satış iş ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 27  :
07/12/2015 tarih ve 2015/306 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen” İlçemiz Burgaz Mahallesinde tapunun 79 ada 30 ve 120 parsellerin hissedarı Osman GÖREN’in, Belediyemizce yol geçirilen parsellerin İmar Planı içerisinde olmadığından kamulaştırılamayacağı bu nedenle taşınmazı kullanamadığı mağduriyetinin yol geçen alanların satın alınması veya irtifak hakkı tesisi kurulması talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; İmar 
 
Komisyonunun hazırlamış olduğu Komisyon Raporunun geldiği şekliyle kabulüne, Komisyon Raporunda yazılı olan gerekçelerin aynen uygulanmasına, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 28  :
07/12/2015 tarih ve 2015/307 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen” S.S. Gümüşkent Madenciler Arsa ve Konut Yapı Kop. nin İlçemiz Kazıklı Bucak 143 ada 1 parselin batı kısmında bulunan ve daha önce terk etmiş oldukları park alanı üzerinde büfe ve çay bahçesi yapma ile ilgili talepleri” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi İmar Komİsyonunun hazırlamış olduğu Komisyon Raporunun geldiği şekliyle kabulune, Komisyon Raporunda belirtilen gerekçelerin aynen uygulanmasına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlemlerin yapılmasına, iş ve işlemler için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesince Belediye Encümenine yetki verilmesine  işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 29  :
07/12/2015 tarih ve 2015/308 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen” İlçemiz Kazıklı Bucak Mahallesi 109 ada 84 parselde bulunan mülkiyeti Kuantum Gay.Yat.İnş.San. ve Tic.A.Ş. ne ait taşınmazı kiralayan Apollonıum Tur. Site Yönetimi Emlak,İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti’nin 109 ada 84 parsel önünde bulunan Belediyemize ait 9904 m2 lik yeşil alanı (park) kiralama talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu Komisyon Raporunun geldiği şekliyle aynen kabulüne, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda  ilgili talebin reddine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 30 : 
07/12/2015 tarih ve 2015/309 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen” İlçemiz Ören Mahallesi mülkiyeti Fatma KIRLI’ya ait tapunun 1187 parselinde( 22/A uygulama sonucu 291 ada 2 parsel olan)  kayıtlı 169,86m2 lik taşınmaz İmar Planında yol ve yeşil alanda kalmakta olduğu ve taşınmaz malikinin Mülga Ören Belediye Başkanlığına yolun kapatılması, tahliye edilmesini ve kamulaştırılarak bedelinin ödenmesi hususunda Milas 2 nci Noterliğinin 22/02/2011 tarih ve 1349 yevmiye ile söz konusu yerin kamulaştırılması yapılmayacak ise işgale son verilerek yolu kapatılması ve dava haklarının saklı tutmak kaydı ile ihtarname çekmiş ,ilgili parselin kamulaştırılmasının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu yukarıda belirtilen Komisyon Raporunun geldiği şekliyle kabulüne, komisyon raporunda yazılı olan gerekçelerin aynen uygulanmasına,işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 31 : 
07/12/2015 tarih ve 2015/319 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen” Muhammet KOBAN’nın 04/12/2015 tarih ve 31455 kayıt sayılı dilekçesinde İlçemiz Hayıtlı Mahallesi Çitlenbik Sokakta tapunun 1005 ada 2 parselde İmar Plan gereği 7,89 m2’lik alanın park olarak terkine karşılık park alanında 7,89 m2’lik karşılıklı takas talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi İmar Komisyonunun yukarıda belirtilen Komisyon Raporunun geldiği şekliyle kabulüne, Komisyon Raporunda yazılı gerekçelerin aynen uygulanmasına,1/1000 Ölçekli Plan değişikliğine göre 1005 ada 2 parselden park olarak terk edilecek 7.89 m²’lik alana karşılık, taşınmazın kuzeyinde bulunan mülkiyet hattına denk gelen park alanında 7.89 m²’lik kısmın ihdas tapusunun çıkartılarak; 1005 ada 2 parselin ifrazından oluşacak olan park alanının, karşılıklı 5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesince takasına, gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
MECLİS KARAR NO 32:
06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan ve onay için Muğla Büyükşehir Belediyesine gönderilen ancak anılan Meclis Kararında bahsi geçen konuların ayrı ayrı bir idari işlem niteliğinde olduğu Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığının 23/12/2015 tarih ve 5398-19279 sayılı yazısında belirtildiğinden, İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu 05/10/2015 tarih ve 2015/10/07 sayılı Komisyon Raporunda da belirtilen ve 06/10/2015 tarih ve 2015/245 Sayılı Meclis Kararında belirtilen Komisyon Raporunda yazılı olan gerekçelerin aynen uygulanmasının iş bu meclis kararında da uygulanmasına,   İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 247 ada eski 45,46 parseller arasından geçen 10.00 metrelik yolun, yeni 247 ada 227,228,229,230 parseller ile 1020 ada 7,8,9,10,11 parseller arasından geçen 10.00 metrelik yolun kadastral sınırlara uyularak işaretlenmesi amaçlı PİN:UİP-8387,9 nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesince onanmasına, gereği için karar suretlerinin Plan Ve Proje Müdürlüğüne, onay için Muğla Büyükşehir Belediyesine tevdii edilmesine, iş bu Meclis Kararının 06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis Kararı ekine eklenmesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 33:
Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; 06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan ve onay için Muğla Büyükşehir Belediyesine gönderilen ancak anılan Meclis Kararında bahsi geçen konuların ayrı ayrı bir idari işlem niteliğinde olduğu Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığının 23/12/2015 tarih ve 5394-19288sayılı yazısında belirtildiği, İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu 05/10/2015 tarih ve 2015/10/07 sayılı Komisyon Raporunda da belirtilen ve 06/10/2015 tarih ve 2015/245 Sayılı Meclis Kararında belirtilen  Komisyon Raporunda yazılı olan gerekçelerin aynen uygulanmasının iş bu meclis kararında da uygulanmasına, İlçemiz Gümüşlük  Mahallesi 397 ada eski 6 parselden geçen, yeni 397 ada 147,148,149,150,151 parsellerin güneyinden 5.00 metrelik yolun kadastral sınırlara uyularak işaretlenmesi amaçlı (PİN:UİP-8387,7)  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesince onanmasına, gereği için karar suretlerinin Plan Ve Proje Müdürlüğüne, onay için Muğla Büyükşehir Belediyesine tevdii edilmesine, iş bu Meclis Kararının 06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis Kararı ekine eklenmesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 34:
Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; 06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan ve onay için Muğla Büyükşehir Belediyesine gönderilen ancak anılan Meclis Kararında bahsi geçen konuların ayrı ayrı bir idari işlem niteliğinde olduğu Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığının 23/12/2015 tarih ve 5399-19281 sayılı yazısında belirtildiği, İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu 05/10/2015 tarih ve 2015/10/07 sayılı Komisyon Raporunda da belirtilen ve 06/10/2015 tarih ve 2015/245 Sayılı Meclis Kararında belirtilen Komisyon Raporunda yazılı olan gerekçelerin aynen uygulanmasının iş bu meclis kararında da uygulanmasına, İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 269 ada 42 parselin “ Bitişik Nizam, 2 kat, Küçük Sanayi Alanı” amaçlı (PİN:UİP-8387,8) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin  3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesince onanmasına, gereği için karar suretlerinin Plan Ve Proje Müdürlüğüne, onay için Muğla Büyükşehir Belediyesine tevdii edilmesine, iş bu Meclis Kararının 06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis Kararı ekine eklenmesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
 
MECLİS KARAR NO 35:
Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; 06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan ve onay için Muğla Büyükşehir Belediyesine gönderilen ancak anılan Meclis Kararında bahsi geçen konuların ayrı ayrı bir idari işlem niteliğinde olduğu Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığının 23/12/2015 tarih ve 5399-19291 sayılı yazısında belirtildiği, İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu 05/10/2015 tarih ve 2015/10/07 sayılı Komisyon Raporunda da belirtilen ve 06/10/2015 tarih ve 2015/245 Sayılı Meclis Kararında belirtilen Komisyon Raporunda, yazılı olan gerekçelerin aynen uygulanmasının  iş bu meclis kararında da uygulanmasına , İlçemiz İsmetpaşa  Mahallesi 465 ada 71 ve 72 parsellerin şuyulandırılarak tekrar “ Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı” (PİN:UİP-8387,10) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesince onanmasına, gereği için karar suretlerinin Plan Ve Proje Müdürlüğüne, onay için Muğla Büyükşehir Belediyesine tevdii edilmesine, iş bu Meclis Kararının 06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis Kararı ekine eklenmesine, işaretle yapılan oylama sonunda Üye Hürol ÖNDERİ´in Çekimser, diğer üyelerin kabul oyu ile gündemin bu maddesinin kabulüne mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 36:
07/12/2015 tarih ve 2015/317 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 02/09/2015 tarih ve 88570681-300-E.14758 sayılı yazısında İlçemiz Ören Mahallesinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan bir kısım alanda kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere “Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu Komisyon Raporunun geldiği şekliyle kabulüne, Komisyon Raporu doğrultusunda;  daha önceki kurum görüşümüz ile ilgili mevzuata ve kurum görüşlerine uyulması koşuluyla söz konusu alanda İmar Planı yapılmasında uygun bulunduğu ve Olumlu görüş ile Bakanlığa bildirilmesine, gereği için karar suretlerinin Plan ve Proje Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi
MECLİS KARAR NO 37:
 
07/12/2015 tarih ve 2015/315 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “S.S. Gümüşkum Konut Yapı Kop. Üyelerinin 20/11/2015 tarih 29871 evrak kayır sayılı dilekçesi ile; Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi Hisar Mevkiinde S.S. Gümüşkum Yapı Kop. sınırları içinde kalan park alanında 1 adet “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği  talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; İmar Komisyonunun  hazırlamış olduğu Komisyon Raporunun geldiği şekliyle aynen kabulüne, evrak eksikliği nedeniyle konunun İmar Komisyonuna iadesine , işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
MECLİS KARAR NO 38:
 
07/12/2015 tarih ve 2015/316 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “Mustafa SİNEMCE’nin ; 02/11/2015 tarih ve 28060 evrak kayıt sayılı dilekçesi ile; Milas İlçesi Ören Mahallesi 156 ada 219 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi Belediye meclisince yapılan müzakere neticesinde; İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne, evrak eksikliği nedeniyle konunun İmar Komisyonuna iadesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
 
 
MECLİS KARAR NO 39:
 
Plan Ve Proje Müdürlüğünün 30/12/2015 tarih ve 629 sayılı yazısı ile, “İlçemiz Güllük Mahallesi tapunun eski 1276 ve 1347 parseller yeni 168 ada 1 ve 169 ada 1 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Mülga Gülük Belediye Meclisinin 05/12/2013 tarih ve 112 sayılı kararı ve Milas Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih ve 126 sayılı kararı ile onaylanmış ancak 6360 Sayılı Yasa gereği devir işlemleri aşamasında olunduğu için sehven ilan edilme işlemi yapılmamış söz konusu Plan değişikliği ile ilgili kararlar gereği 30/11/2015 tarih ve 30/12/2015 tarihleri arasında yasa gereği 1 ay (30 gün) süre ile askıya alınmış olup askı süresi içinde itirazların  görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi
 
MECLİS KARAR NO 40:
 
İncimiz Gay.Men.Yat. ve Dan. Ltd.Şti. Vekili Halil MUTLU’nun 29/12/2015 tarih ve 34233 evrak kayıt sayılı dilekçesi ile, Milas İlçesi Meşelik Mahallesi 297 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parsellerde kayıtlı taşınmazlarda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi Gündemin bu maddesinin İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
 
MECLİS KARAR NO 41:
 
Milas Kent Konseyi Engelliler Meclisinin  almış olduğu 09/11/2015 tarih ve 20158/9 sayılı kararında da belirtildiği gibi Belediyemiz olarak asansör olmayan kamu binalarında ve Belediyemiz Hizmet binalarında engelli vatandaşlarımızın da kullanabilecekleri asansörlerin yapılmasına, engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği diğer her türlü tedbirlerin  alınmasına ve bu hususta riyasete yeki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
MECLİS KARAR NO 42: 
 
Milas Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulunun 13/11/2015 tarih ve 3 sayılı kararında Kent İmar Planında yer alan uygun bölgelere, mesire alan yerlerinin ve katlı otoparkların yaptırılması için gerekli girişimlerin yapılması ile ilgili Belediye Meclisimizin de ;   Milas Kent Konseyi Çocuk Meclisinin almış olduğu kararın uygun ve yerinde alınan bir karar olduğu ve alınan bu Meclis Kararının Muğla Büyükşehir Belediyesince değerlendirilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesine tevdii edilmesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
MECLİS KARAR NO 43:
 
Milas Kent Konseyi Engelliler Meclisinin almış olduğu kararda Hayıtlı Mahallesi Özel Sarı Sıcak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi karşısında bulunan Belediyemize ait park isminin "Engelsiz Yaşam Parkı” ismi verilmesi talebi ilgili , anılan parkın isminin "Demokrasi ve Engelsiz Yaşam Parkı"  olarak isimlendirilmesine, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
MECLİS KARAR NO 44:
 
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/01/2015 tarih ve 55 sayılı yazısında; “Deniz Yapı Denetim A.Ş. tarafından Basılı Evrak Bedelinden alınan ücrete  yapmış olduğu itirazın” görüşülmesi Gündemin bu maddesinin Plan Ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere havalesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
MECLİS KARAR NO 45:
 
Plan ve Proje Müdürlüğünün 06/01/2016 tarihli yazısında;” İlçemiz İsmetpaşa Mahallesinde yer alan  ve mülkiyeti Belediyemize ait olan İmar Planında Konut Alanı olarak görülen  957 ada 1 parselin park alanı olarak değerlendirilmesi ve çevresindeki yollar ile park alanının birleştirilmesi sonucunda yine mülkiyeti Belediyemize ait imar planında park alanı olarak görülen 966 ada 2 parselin Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin  Gündemin bu maddesinin İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi
 
MECLİS KARAR NO 46:
 
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19.03.2015 tarih ve 109 sayılı yazısı ile Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinde yeterli kadrolu personel olmadığından, Belediye sınırları içerisindeki mahallelerde çöplerin el ve makine ile süpürülmesi, toplanması, taşınması,pazar yerlerinin temizlenmesi, yabani otların biçilmesi hizmet alımı işinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereğince yıllara yaygın ihale yapılabileceğinden,  Temizlik Hizmet Alımı ihalesinin (229 personel ile) 01/04/2016 - 31 /07/ 2019 (40 ay süreli) tarihlerini kapsayacak şekilde yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
MECLİS KARAR NO 47:
 
5393 Sayılı Yasanın 49 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince  2015 yılında çalıştırılan  sözleşmeli personellerin 2016 yılında da çalıştırılmalarına ve  bunlara ödenecek net ücretin "1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere"  1 adet Mühendis için aylık net 1.640,62 TL, 1 adet Avukat için aylık net 2.295,76 TL olarak belirlenmesine, sözleşmeleri yenilemek üzere Belediye Başkanı Muhammet TOKAT´a yetki verilmesine, karar suretlerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdii edilmesine , işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
MECLİS KARAR NO 48:
 
İçkili Yerler Bölgesi Tespit Komisyonunun hazırlamış olduğu komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne, İlçemiz Selimiye Mahallesi  Belediye Caddesi 1836 parselde bulunan 78,80,82,84 ve 86 kapı nolu işyerlerinin İçkili Yer Bölgesine alınmasına, gereği için karar suretlerinin Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğüne tevdii edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyeleri Hürol ÖNDER, Mehmet İNPINAR, Hayri BALCI, A.Güneş SEMERCİ, Levent AKYER ve Ejder ÜSTEK´in red diğer üylerin kabul oyu ile gündemin bu maddesinin kabulüne  mevcudiyetin oy çokluğu  ile karar verildi.08/