2016/MART MECLİS KARAR ÖZETLERİ

16.03.2016


 
 
 
 
 
2016/MART MECLİS KARAR ÖZETLERİ
MECLİS KARAR NO 74 :
Meclis Gündemine Ek olarak "1-  05/02/2016 tarih ve 2016/72 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “ FatihABBAN, Sönmez TAŞ, Bülent YASSIER, Ayşe ÇOBANYILDIZI, Selma KIRMIZI, Gönül UYAR’ın dilekçeleri ile İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 267 ada 6 parselin kent bütününe ait onaylı imar planına göre imar durumu bilgisiyle ilgili” hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi, 2- 05/02/2016 tarih ve 2016/63 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “Mehmet ŞENLİ’nin İlçemiz Burgaz Mahallesi tapunun 19 ada 211 parselinde kayıtlı taşınmazda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili” hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi, 3- 05/02/2016 tarih ve 2016/60 sayılı meclis kararı ile  İmar Komisyonuna iade edilen  “İncimiz Gayrimenkul Yat. Ve Dan.Ltd.Şti. Vekili Halil MUTLU’nun İlçemiz Meşelik Mahallesi Kemerdağ Mevkii 297 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile ilgili hazırlanan” Komisyon Raporunun görüşülmesi, 4- İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan krokide belirtilen sokağa “ Melih Cevdet ANDAY Sokak” ismi verilmesi talebinin görüşülmesi, 5- Mehmet MARÇALI’nın İlçemiz Güllük Mahallesi 287 Sok. (351 ada 5 parselin) Hermiyas Caddesine cephesi olması ile, bu sokağında Hermiyas Caddesi İçkili Yerle Bölgesine dahil edilmesi talebinin görüşülmesi, 6- Muğla Büyükşehir Belediyesinin İlçemiz Ören Mahallesi 4352 parselde kayıtlı taşınmazı 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince satın alma talebinin görüşülmesi işi  vardır  gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda  mevcudiyetin oy birliği ile kabul edilerek gündeme geçildi.
MECLİS KARAR NO 75 : 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (d) bendi gereğince Belediyemiz Hizmetlerinde (üst yapı, borç ödeme vb.) kullanılmak üzere 6.900.000,00 TL kredi kullanılması için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT´a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyeleri Levent AKYER, Ejder ÜSTEK, Hayri BALCI, Mehmet İNPINAR, Hürol ÖNDER, Ayeşegül GÜNEŞ SEMERCİ, Mehmet ÖZTAŞ, Kasım ÖZKAN, Mevlüt KİRİŞ, İlhan ŞİMŞEK´in red diğer üyelerin kabul oyu ile gündemin bu maddesinin mevcudiyetin oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.
MECLİS KARAR NO 76 : 
İller Bankası A.Ş. den Belediyemiz hizmetlerinde (Üst Yapı ve borç ödeme) kullanmak amacıyla 6.900.000,00 TL kredi kullanılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet TOKAT´ın yetkilendirilmesine işaretle yapılan oylama sonunda , Meclis Üyeleri Levent AKYER, Ejder ÜSTEK, Hayri BALCI,Mehmet İNPINAR,Hürol ÖNDER;Ayşegül GÜNEŞ SEMERCİ,Mehmet ÖZTAŞ,Kasım ÖZKAN, Mevlüt KİRİŞ, İlhan ŞİMŞEK´in red diğer üyelerin kabul oyu ile gündemin bu maddesinin kabulüne mevcudiyetin oy çokluğu ile karar verilmiştir.
MECLİS KARAR NO 77 : 
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Güllük Mahallesi Manastır Caddesi No.8/1 adresinde kayıtlı bulunan binanın kamu yararı gözetilerek 5393 Sayılı Yasanın 75/d maddesi ve 18/e  maddesince  bedelsiz olarak 3 (Üç) yıl süre ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere  Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne  tahsis edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi..
 
 
 
 
 
MECLİS KARAR NO 78 : 
İhsan AKKUŞ’un Baharlı Mahallesi sınırlar içerisinde bulunan sanayi sitesinin 2 nci ve 3 ncü cadde üzerinde bulunan boşluk alana daha sonra Belediyemize devredilmek üzere Büfe koyma talebinin Büfe Yer Tespit Komisyonuna havalesine, gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 79 : 
İlçemiz Kafaca Mahallesinde tapunun 807 parselinde kayıtlı Zeytinlik vasıflı 2.800 m2 lik taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18/e maddesince satışına, satış işleminin 2886 sayılı D.İ.K. hükümlerine göre yapılmasına, satış iş ve işlemleri için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesince Belediye Encümenine yetki verilmesine gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 80 : 
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Derince Mahallesinde tapunun 468 parselinde kayıtlı 235 m2 lik Arsa vasıflı taşınmazın satın alma talebinin incelenmek ve rapor hazırlanmak üzere 06/11/2015 tarih ve 2015/285 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Taşınmaz Satış Komisyonuna havalesine, gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda  işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 81 :
Erman BELEK’in İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde yeşil alan olarak görülen alanı Büfe ve Çay Bahçesi yapmak üzere kiralama talebinin Büfe Yer Tespit Komisyonuna havalesine, gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 82:
Pakize DOĞAN’ın İlçemiz Meşelik Mahallesinde 1134-1324 parseller içinde park alanının yol kenarına boyu 10 metre genişliği 5  metre olmak üzere 50 m2 ebadında büfe yapmak üzere Büfe Yeri tahsisinin yapılması talebinin Büfe Yer Tespit Komisyonuna havalesine, gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine  işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 83 : 
07/09/2015 tarih ve 2015/209 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Boğaziçi Mahallesinde bulunan Muhtarlık binasının bir odasının  5393 sayılı yasanın 18/e maddesince kiraya verilmesi ve kiralama işleminin 2886 sayılı D.İ.K. hükümlerine göre yapılması yönünde  kararı alınmış ve  bu iş ve işlemler için 5393 sayılı Yasanın 34/g maddesince Belediye Encümenine yetki verilmiş olup alınan bu meclis kararında kira süresinin belirtilmediği haliyle kira süresinin 1 yıllık olarak anlaşıldığı, kiralama süresinin 5393 sayılı yasanın 18/e maddesince 5 (beş) yıl olarak belirlenmesine ve  ihale işlemlerinin bu şekilde  yapılmasına, 07/09/2015 tarih ve 2015/209 sayılı Belediye Meclis Kararında yazılı diğer hususların aynen uygulanmasına, iş bu meclis kararının 07/09/2015 tarih ve 2015/209 sayılı Meclis Kararının ekine eklenmesine, gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin  oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
MECLİS KARAR NO 84 : 
İlçemiz Meşelik Mahallesinde İmamevi olarak kullanılan 1195 ada 2 parsel ve Harman yeri vasıflı 365 nolu parsellerin Milas Kaymakamlığının 02/02/2016 tarih ve 89646220-517.02.01-E.335 sayılı yazıları gereği  ilgili kurumlara tescil ve tahsisinin uygun olacağı düşünüldüğünden konunun Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca tekrar değerlendirilme talebinin İmar Komisyonuna havalesine, gereği için karar suretlerinin Emlak Ve istimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 85  : 
Milas Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 01/02/2016 tarih ve E.1114639 sayılı yazısında, İlçemiz Burgaz Mahallesi Suçum Mevkii 779 ada 2 parselde kayıtlı 4.944,82 m2’lik taşınmaz üzerinde bulunan Semiha Altunkan İlk/ortaokulu binasının İl Tüzel Kişiliğinde iken 6360 sayılı Yasa kapsamında Mülkiyeti Milas Belediyesi adına sehven tescili yapılmış olduğu, Mülkiyet üzerinde Temel Eğitim Binası bulunması sebebiyle taşınmazın Maliye Hazinesine devrinin yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesine, gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 86  : 
Milas Kaymakamlığının 04/02/2016 tarih ve E.363 sayılı yazısında İlçemiz Dereköy Mahallesinde Cami yapmak üzere hayırsever vatandaşlar tarafından satın alınan ve Mülga Dereköy Köy Tüzel Kişiliği adına kaydı yapılan 893,00m2 Kargir ev ve Avlusu nitelikli 644 parsel nolu taşınmaz 6360 sayılı yasa kapsamında oluşturulan  Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Milas Belediyesine devir edilmiş olan bu parselin Maliye Hazinesi adına tescilinin yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisinin uygun olacağı konusunun Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunda tekrar değerlendirilmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesine, gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 87  : 
Oğuz İNCEOĞLU’nun İlçemiz Menteş  Mahallesi Merkez Sk. No:178/1 (977-978 parsel) adresinin İçkili Yerle Bölgesine alınması talebinin İçkili Yerler Belirleme Komisyonuna havalesine , gereği için karar suretlerinin Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğüne tevdii edilmesine,işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 88: 
Dağlar UYGUR’un İsmetpaşa Mah. Zafer Caddesinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili konunun, eksik inceleme nedeniyle gündemin bu maddesinin Meclis gündeminden çıkarılmasına , gereği için karar suretlerinin  Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 89  : 
Sadettin SÜL’ün Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Karakaya Mevkii 885 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile Milas-Bodrum Karayolu güzergahında kuzeyde kalan kısımda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesine, gereği için karar suretlerinin Plan Ve Proje Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
MECLİS KARAR NO 90 :  
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi Kırmızıgül Yapı Kop. sınırları içerisinde bulunan Park Alanında “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesine, gereği için karar suretlerinin Plan Ve Proje Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan görüşme sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 91  :  
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13/08/2015 tarih 281 sayılı kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Alanlardaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönerge gereği  Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi Köy Yerleşik Alanı ile ilgili Milas Belediye Meclisinin 06/07/2009 tarih ve 2009/132 sayılı Meclis Kararının iptal talebinin İmar Komisyonuna havalesine, gereği için karar suretlerinin Plan Ve Proje Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 92  :  
FatihABBAN, Sönmez TAŞ, Bülent YASSIER, Ayşe ÇOBANYILDIZI, Selma KIRMIZI, Gönül UYAR’ın dilekçeleri ile İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 267 ada 6 parselin kent bütününe ait onaylı imar planına göre imar durumu bilgisiyle ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun geldiği şekliyle kabulüne, ilgili talebin Komisyon Raporunda belirtilen gerekçeler doğrultusunda reddine, gereği için karar suretlerinin Plan Ve Proje Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 93 :   
 Mehmet ŞENLİ’nin İlçemiz Burgaz Mahallesi tapunun 19 ada 211 parselinde kayıtlı taşınmazda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi (PİN: UİP-8387,14) ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun geldiği şekliyle kabulüne, ilgili talebin Komisyon Raporunda belirtilen gerekçeler doğrultusunda reddine, gereği için karar suretlerinin Plan Ve Proje Müdürlüğüne tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 94  :  
İncimiz Gayrimenkul Yat. Ve Dan.Ltd.Şti. Vekili Halil MUTLU’nun İlçemiz Meşelik Mahallesi Kemerdağ Mevkii 297 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlarda 1/10000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği(PIN:UİP-18188,1)  talebi   ile ilgili hazırlanan  İmar Komisyon Raporunun  geldiği şekliyle kabulüne, Komisyon Raporunda yazılı gerekçeler doğrultusunda ilgili talebin reddine, gereği için karar suretlerinin Plan Ve Proje Müdürlüğün tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 MECLİS KARAR NO 95  :  
İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan Atatürk Bulvarı ve İskele Caddesini birbirine bağlayan  21 ve 22 nolu sokaklarla kesişen sokağa 5393 sayılı yasanın 18/n maddesi gereğince " Melih Cevdet ANDAY Sokağı"  isminin verilmesine, gereği için karar suretlerinin İmar Ve Şehircilik Müdürlüğüne ve bilgi için Muğla Büyükşehir Belediyesine tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
 
MECLİS KARAR NO 96  :  
Mehmet MARÇALI’nın İlçemiz Güllük Mahallesi 287 Sok. (351 ada 5 parselin) Hermiyas Caddesine cephesi olması ile, bu sokağında Hermiyas Caddesi İçkili Yerle Bölgesine dahil edilmesi talebinin  İçkili Yerler Belirleme Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR NO 97  :  
Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; İlçemiz Ören mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 4352 parsel numarasında kayıtlı 8.075,54 m2 miktarındaki taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi gereğince satış işlemlerinin 2886 sayılı D.İ.K. hükümleri gereğince yapılmasına satış iş ve işlemler için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki veren  05/02/2016 tarih ve 2016/54 sayılı Meclis Kararının iptaline, işaretle yapılan oylama sonucu mevcudiyetin oy birliği ile karar verildikten sonra;
İlçemiz Ören mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 4352 parsel numarasında kayıtlı 8.075,54 m2 miktarındaki taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18/e  ve 75/d maddesi  gereğince kıymet takdiri belirlendikten sonra bedeli mukabilinde anılan parselin Yat İnşa ve Çekek Yeri olarak kullanmak üzere  Muğla Büyükşehir Belediyesine devrine, tapu devir iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT´a yetki verilmesine, gereği için karar suretlerinin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne ve bilgi için Muğla Büyükşehir Belediyesine tevdii edilmesine  işaretle yapılan oylama sonunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.07/03/2016