GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI -1

18.10.2016


 Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği her birinin ihalesi ayrı yapılmak üzere Açık İhale Usulü ile satılacaktır.

 

 

 

İLAN

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

                Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği her birinin ihalesi ayrı yapılmak üzere Açık İhale Usulü ile satılacaktır.

 

S.NO    Mahalle    Ada    Parsel         M²          Cinsi   KIYMET TAKTİR (TL)   M² FİYATI     GEÇİCİ TEMİNAT %3

1      MEŞELİK     485      3             980,00  TARLA        102.900,00               105,00            3.087,00

2      MEŞELİK      490     11     605,70   ARSA           63.598,50                105,00            1.907,96

3      MEŞELİK     490     22     709,06   ARSA           74.451,30                105,00               2.233,54

4      MEŞELİK     491       8     566,80   ARSA           59.514,00                105,00                1.785,42

5      MEŞELİK     492       3      565,55   ARSA           59.382,75                105,00             1.781,48

6      MEŞELİK     497       3      430,26   ARSA           45.177,30                105,00             1.355,32

7      MEŞELİK     502       7      514,05   ARSA           53.975,25                105,00             1.619,26

8      MEŞELİK     502       9      593,35   ARSA           62.301,75                105,00             1.869,05

9      ORTAKÖY    173       1      969,24   TARLA             9.692,40                  10,00                290,777

10        ORTAKÖY     166       1 19.849,25   TARLA         198.492,50                   10,00             5.954,78

11      ORTAKÖY    165       1    6.559,13    TARLA      65.591,30                       10,00      1.967,74

12      ORTAKÖY     136    70         50.355,00    TARLA    503.550,00                       10,00    15.106,50

13      ÖREN   4394                        616,72     ARSA    185.016,00                     300,00       5.550,48

14      ÖREN   4395                        616,25     ARSA    184.875,00                      300,00       5.546,25

15      ÖREN   4396                        616,35      ARSA     184.905,00                     300,00       5.547,15

16      ÖREN   4397                        616,44      ARSA     184.932,00                     300,00       5.547,96

17      ÖREN     228     12        199,87      ARSA       39.974,00              200,00       1.199,22

18      ÖREN     229     12        200,05      ARSA       40.010,00              200,00       1.200,30

19      ÖREN     230       4        199,62      ARSA       39.924,00              200,00       1.197,72

20      ÖREN     230     12        197,23      ARSA       39.446,00              200,00       1.183,38

21      ÖREN     233       2        199,34      ARSA       39.868,00              200,00       1.196,04

22      ÖREN     234       1        197,90      ARSA       39.580,00              200,00       1.187,40

23      ÖREN     234       2        197,89      ARSA       39.578,00              200,00       1.187,34

24      ÖREN     247     16          196,64      ARSA       39.328,00              200,00       1.179,84

25      ÖREN     251       2        191,11      ARSA       38.222,00              200,00       1.146,66

26      ÖREN     251       4        150,57      ARSA       37.642,50              250,00       1.129,28

27   SELİMİYE   4195                        317,00      ARSA       64.985,00              205,00       1.949,55

28   SELİMİYE     177   107     6.677,64      ARSA     166.941,00                25,00       5.008,23

29   SELİMİYE     180       1     2.375,92      ARSA      475.184,00              200,00     14.255,52

 

 

 

           İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 03.11.2016 Perşembe  günü saat 13:30’da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

           Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir. (Her bir taşınmazın satım işinin şartnamesi ayrıdır.)

 

 

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN :

 

a) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

b) Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden)

c) İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)

d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar;  İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi 

e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış  Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,

f) Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

g) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.

h) İstekliler İhaleye katılmak için gerekli olan belgeleri 02.11.2016 Çarşamba günü saat 17:00 ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

                               Muhammet TOKAT

                          Belediye Başkanı

 

 

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMES İ

1- GENEL ŞARTLAR

 

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

 

        1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Muğla İli, Milas İlçesi,…………………………….mahallesinde bulunan taşınmaz (Arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

 

Taşınmaz Bilgileri:

Mahalle Ada Parsel Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Türü

Arsa Açık

   

         Taşınmazın İmar Durumu;………………………………………………………………...  

         Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Milas Belediyesine ait taşınmaz Milas Belediye Başkanlığınca 03/11/2016 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 13:30’de Milas Belediyesi Ana hizmet binasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

         İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Milas Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.milasbel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

 

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

      Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

      İştirakçilerin geçici teminat bedelini 02/11/2016 tarihinde ve saat 17:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 02/11/2016 tarihinde saat 17:00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

      

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

       2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

 

MADDE 4- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

A) AÇIK İHALE

     İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

1) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 

4) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

5) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

6) İlanda Belirtilen diğer belgeler eklenecektir.

7) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

8) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

 

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

     İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitte tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 

MADDE 6- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

     İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

     İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

     Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

     İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

MADDE 7- HARÇ VE GİDERLER

     İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

 

MADDE 8- KESİN TEMİNAT

    1- Kesin Teminat İhale Bedelinin %6 sıdır.

    2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;

         a) Tedavüldeki Türk Parası,

         b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

         c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

         Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

          Her ne suretler olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

 

 

MADDE 9- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

     İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli kesin teminat, ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Kesin teminat  tapu tescilinden sonra iade edilecektir.

    İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra isterse tapu tescilini alabilir.  

 

MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

     Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır. İdarede müşterinin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

     Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

     İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Milas mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

MADDE 13-

    Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

 

 

Taahhüt eden veya vekili:

Adı Soyadı……………..:                                                          

Tel……………………...:

T.C …………………….: 

Yasal Adresi……………:

Tarih                                : …./…../2016

İMZA…………………..:

 

     İş bu şartname ekleriyle birlikte ……(üç) sayfa ve 13 (onüç) maddeden ibarettir.