GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI -2

18.10.2016


 
                Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif İhale Usulü ile satılacaktır.
 
 
İLAN
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 
                Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif İhale Usulü ile satılacaktır.
          
S.NO Mahalle Ada Parsel Cinsi KIYMET TAKTİR (TL) M² FİYATI GEÇİCİ TEMİNAT  %3
1 İSMETPAŞA 956 2 6.405,18 ARSA 2.241.813,00 350,00 67.254,39
2 İSMETPAŞA 962 2 7.128,95 ARSA 2.495.132,50 350,00 74.853,98
3 İSMETPAŞA 965 3 6.102,70 ARSA 2.135.945,00 350,00 64.078,35
4 ÖREN 4399 9.116,70 ARSA 2.735.010,00 300,00 82.050,30
 
 
           İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 10.11.2016 Perşembe  günü saat 13:30’da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
           Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.
           İstekliler Tekliflerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak en geç 10.11.2016 tarih ve 13:30 ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 
 
İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN :
 
a- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
b- Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden)
c- İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)
d- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar;  İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi 
e- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış  Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,
f- Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g- Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.
 
 
 
                              Muhammet TOKAT
                           Belediye Başkanı
 
 
KAPALI TEKLİF USÜLÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ
 
1- GENEL ŞARTLAR
 
MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ
        1-Mülkiyeti Belediyemize ati olan Muğla İli, Milas İlçesi, ……………….. Mahallesinde bulunan gayrimenkul (ARSA) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
 
Mahalle Ada Parsel Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Türü
ARSA KAPALI
 
         Taşınmazın İmar Durumu;………………………………………………………………...
         Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarı belirtilen Milas Belediyesine ait gayrimenkul Milas Belediye Başkanlığınca 10/11/2016 tarihine tesadüf eden  Perşembe günü saat 13:30’de Milas Belediyesi Ana hizmet binasında yapılacak ihale ile satılacaktır.
         İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Milas Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.milasbel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
 
MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI
      Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
 
MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
       2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
 
MADDE 4- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER
A) KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE
     İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
1) Teklif mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2) Taşınmaz mal satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu 
4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
5) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
6) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
8) İlanda Belirtilen diğer belgeler eklenecektir.
9) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
10) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
 
MADDE 5- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ
             Tekliflerin Hazırlanması:
 
            a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
             b) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 
             Tekliflerin verilmesi:
             a) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak İstimlak Müdürlüğüne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
             Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
             Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 10/11/2016 tarihinde Perşembe günü saat 13:30’a kadar Milas Belediyesi  Emlak İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. 
 
MADDE 6- İDARENİN YETKİSİ
     İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
 
 
 
 
MADDE 7- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
     İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
     İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
     Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
     Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
     İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 
MADDE 8- HARÇ VE GİDERLER
     İhale ile ilgili olarak her türlü kdv, vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.
 
MADDE 9- KESİN TEMİNAT
    1- Kesin Teminat İhale Bedelinin %6 sıdır.
    2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;
         a) Tedavüldeki Türk Parası,
         b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
         c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
         Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.
          Her ne suretler olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 
 
MADDE 10- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
     
               İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli kesin teminat, ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
    Kesin teminat  tapu tescilinden sonra iade edilecektir.
    İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra isterse tapu tescilini alabilir.  
 
 
MADDE 11- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
     Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır. İdarede müşterinin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.
 
MADDE 12- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
     Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 
MADDE 13- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
     İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Milas mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
MADDE 14-
    Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.
 
Taahhüt eden veya vekili:
 
İmzası: T.C.:
Adı Soyadı:                                                           Tel.:
Görevi:
Yasal Adresi:
Tarih:…../…./2016
 
     İş bu şartname ekleriyle birlikte ……(üç) sayfa ve 14 (ondört) maddeden ibarettir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKLİF MEKTUBU
(Kapalı teklif usulü)
 
 
      TEKLİFTE BULUNANIN
 
 
Adı Soyadı:
Ticari Ünvanı:
Yasal Adresi: 
Telefon No: 
Fax No:
İli:
İlçesi:
Mahalle:
Ada:
Parsel:
M2: 
Cinsi:
İhale çıkış Bedeli:
Geçici Teminat Bedeli:
Teklif Edilen Bedel:
Rakam İle (………………………………..TL) dır.
Yazı İle (…………………………………..TL) dir.
 
 
Açıklama:
 …../…/2016 tarihinde saat………. de ihale usulü ile satılacak olan Milas Belediyesine ait yukarıda tapu kaydı ve özellikleri belirtilen gayrimenkul için teklif fiyatlarının doğru olduğunu, şartname ve eklerini tamamen okuyup kabul ettiğimi imza ve beyan ederim.
 
 
 
YASAL TEMSİLCİSİNİN
 
İmzası:
Adı Soyadı: