MECLİS 5 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK

01.04.2021


Milas Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis toplantısı 5 Nisan pazartesi saat 14:00’de toplantı ve düğün salonunda gerçekleşecek.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında toplanacak mecliste 24 ana madde ve imar komisyon raporları görüşülüp karara bağlanacak..

 

2021 NİSAN  AYI MECLİS GÜNDEMİ

1-        Açılış ve yoklama

 

2-        5393 sayılı yasanın 19 ncu maddesi gereğince Meclis 1 nci ve 2 nci Başkan Vekillerinin seçimi, (Yazı İşleri  Müdürlüğü)

 

3-        5393 sayılı Yasanın 19 ncu maddesi gereğince 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katip Üyelerinin seçimi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

4-        5393 sayılı Yasanın 33 ncü maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapacak olan Encümen Üyeliği seçimi, (Yazı İşleri  Müdürlüğü)

 

5-        5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan  Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği seçimi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

6-      5393 Sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan İmar Komisyonu Üyeliği seçimi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

7-      Belediye Meclisince 5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince oluşturulan ve görev süresi dolan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Üyelerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

8-        2020 Mali Yılı faaliyet Raporunun görüşülmesi,

 

9-      2020 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak Meclise bilgi verilmesinin görüşülmesi,

 

10-   2021/81 sayılı Meclis Kararı ile Park Bahçeler Müdürlüğünün kapatılarak görev, yetki ve sorumlulukları  Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olması nedeniyle kapatılan Park Ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 2021 Mali yılı bütçesinde bulunan ödeneklerin Fen İşleri Müdürlüğüne aktarılması talebinin görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

11-  İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünün; Yeni Koronavirüs (Covid-19)  salgını nedeniyle bazı işyerlerinin kapalı veya geçici süreli çalışmamasından dolayı satışlarımız beklenilen seviyede olmadığı için nakit sıkıntısı bulunduğundan hammadde alımında ve borçlarımızın ödenmesinde kullanılmak üzere 2.500.000,00 TL (ikimilyonbeşyüzbin) kredi kullanılması talebinin görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

 

 

12-    Milas Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhane Yönetmeliğinin ve Yönetmeliğin 13 ncü maddesi gereği misafirhanede kalacaklardan alınacak konaklama ücretinin tespiti talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13-  Tamamı Milas Belediyesi Gıda İnş. Tur.San.Ve Tic.Ltd.Şti.ne ait olan şirketimizin ana sözleşmesinde bulunan faaliyetlerden bazılarına başlayabilmesi için 10.000.000,00TL’ye (onmilyon) karşılık gelen Ayni sermaye aktarılması talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi,

 

14-    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının; Milas Belediye Meclisinin 2017/97 sayılı kararı ile İlçemiz Pınarcık Mahallesi 130 Ada 7 parselde kayıtlı 12.840,94m2 yüzölçümlü taşınmaz toprak saha ve soyunma odaları yapılması koşulu ile 10(on) yıl süreliğine bedelsiz olarak  Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına tahsis edilen amacına uygun olarak inşa edilen spor tesisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından işletilmesinin verimli olmayacağının değerlendirildiği, tahsis konusu taşınmazın belirlenen şartlarda geri iadesi talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

15-    Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Ören Mahallesi 156 ada 311 parselde kayıtlı 14.257,70 m2 yüzölçümlü taşınmazın, imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak geçen yaklaşık 3654,85 m2 lik kısmının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereğince 10(on) yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebinin görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

16-    Eylem AÇIKGÖZ’ün; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 830 Ada 8 parselde kayıtlı 500,00m2 yüzölçümlü parselinin içinden yol geçmesi nedeniyle mülkiyeti Belediyemize ait 1024 ada 2 parselde kayıtlı 627,16 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile takas edilmesini, takas edilememesi halinde kamulaştırma yapılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

17-    Akın Hazır Beton İnş.San.Ve Tic.A.Ş.nin; İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 83 Ada 41 parselde kayıtlı  14.270,00m2 ve 83 Ada 2 parselde kayıtlı 15.529,00 m2 yüzölçümlü taşımazlarının imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından Belediyemiz tasarrufunda bulunan konut imarlı araziler ile takas talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

18-    İlçemiz Güllük Mahallesi 343 ada 1 parselde kayıtlı 118.383,52 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait  taşınmazın imar planında Turizm Tesis Alanı olarak gösterilen kiramız altında olan 6.349,94 m2’lik alanın (Bayrak Tepe) kira sözleşmesi 31.12.2021 tarihinde biteceğinden kira süresinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince 21 (yirmibir) yıl olarak uzatılması talebinde bulunulması ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sözleşmeyi uzatması halinde sözleşme imzalaması için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

 

19-    Erdal BONCUK ve Halil İbrahim TAŞTEKİN’in; İlçemiz Burgaz Mahallesi 32 Ada 251 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 32 Ada 3 parselde kayıtlı 113,00m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

20-    Hakan MUŞLU’nun, İlçemiz Hisarbaşı-Hocabedrettin Mahallesi Eskiciler Sokak No:12/A (163 ada 6 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü)

 

21-  Umut Can ÇİÇEK’in, İlçemiz Ören Mahallesi Kurşunlu Yapı (Yalı) Caddesi No:100/1 (345 Ada 1 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü)

 

22-  Mehmet GÖKDUMAN’ın, İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:18/B (265 ada 9 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü)

 

23-  Cemalettin ŞAHİN’in; İlçemiz Ören Mahallesi 5 nolu Cadde No:19/6 (373 Ada 13 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü)

 

24-  İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

1-      Milas Kaymakamlığı İdare Ve Denetim Şefliğinin; İlçemiz dahilinde üzerinde okul bulunan veya ilkokula tahsisli parsellerin Büyükşehir Yasası kapsamında sehven Belediye Tüzel Kişiliğine geçtiği belirtilmiş olup, listede bulunan parsellerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devrinin yapılması talebinin görüşülmesi,

 

2-      Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; İlçemiz, Mutluca Mahallesi 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Beçin örenyerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 143,32 m² yüzölçümlü 166 ada 1 parsel (eski 755 parsel) nolu taşınmazın iç kale restorasyonu sırasında kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisi talebinin görüşülmesi;

 

3-      Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün;  Mülkiyeti Belediyemize ait Hayıtlı Mahallesi 619 ada 232 parselde kayıtlı taşınmazın Bakanlıkça yürütülen kazılar sonrasında ortaya çıkarılan kültür varlıklarının bir arada korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisi talebinin görüşülmesi,

 

4-      İsmetpaşa Mahallesi 969 Ada 726 parselde bulunan 2 katlı yapı, mülkiyeti Belediyemize ait 969 ada 1 parsele 31,48m2 tecavüzlü olduğu, cins değişikliği yapılacağından dolayı muvafakatname verilmesi talebinin görüşülmesi,

 

5-      İlçemiz Güllük Mahallesi 292 Ada 24 parsel maliklerinin, Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu bulunan 292 Ada 23 parsel nolu 17,40 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

6-      Mukadder DEMİRTAŞ’ın ; Mülkiyeti Belediyemize ait Hayıtlı Mahallesi 343 Ada 55 parsel nolu 73,58m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı şuyulu taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.

 

7-      İlçemiz Menteş Mahallesi Muhtarı Bayram ARICI’nın; Menteş Mahallesinin idari sınırlarının yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

 

8-      Merhum Prof.Dr.Şadan GÖKOVALI isminin yaşatılması adına ilçemizde bir sokak, cadde veya parka Prof.Dr.Şadan GÖKOVALI isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.