NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

06.04.2021


MİLAS BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

Milas Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis toplantısı Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen oturumla tamamlandı. 24 ana gündem maddesinin yanı sıra 5 ek gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda; meclis başkanvekilleri, katip üyeleri ile  1 yıl görev yapacak encümen  ve komisyon üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi.

 Nisan ayı Meclis’inde alınan kararların tamamı:

1-      Açılış ve yoklama

2-            5393 sayılı yasanın 19 ncu maddesi gereğince Meclis 1 nci ve 2 nci Başkan Vekillerinin seçimi maddesinin  görüşülmesi sonucu ,önümüzdeki yerel seçimlere kadar görev yapacak Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekilleri için gizli oylamayla yapılan seçimde, Murat Yazar 1.,  Gürsel İnce 2. Başkan vekilliklerine seçildiler.

3-            5393 sayılı Yasanın 19 ncu maddesi gereğince 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katip Üyelerinin seçimi sonunda Cenk Şimşek ile Gülşen Gökçe asil katip üyesi olurken Ali Rıza Öner ve Ali Kurt da yedek üyeliklere seçildiler.

4-            5393 sayılı Yasanın 33 ncü maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapacak olan Encümen Üyeliğine Ali Rıza Öner, Mustafa Özgülergil ve Ali Kurt Encümen seçildiler.

5-            5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan  Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri  Grupların gösterdiği adaylar arasından açık oylamayla yapılan seçimle, Plan ve Bütçe Komisyonu Tacettin Yıldız, Hasan Çemrek, Nazife Gürsoy Arslan, Cüneyt İlter  ve Murat Yazar’dan oluştu

6-            5393 Sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan İmar Komisyonu Üyeleri  Halil Mutlu, Harun Reşit Çavuşoğlu, Nevzat Solmaz, Gürsel İnce ve Sinan Erbey’den oluştu

7-            Belediye Meclisince 5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince oluşturulan ve görev süresi dolan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Üyelerinin yeniden belirlenmesi sonucunda komisyon üyelerine Sinan Erbey,  Osman Balcı, Ali Kurt, Cemil Zeybek ve Mehmet Ateş seçildi.

8-            2020 Mali Yılı faaliyet Raporunu oy çokluğu ile kabul edildi.

9-            2020 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak Meclise bilgi verilmesi esnasında Belediye Başkanı Muhammet Tokat yasa gereği dışarı çıktı ve  Meclisi 1.Başkan Vekili Murat Yazar yönetti . Daha önce  meclis üyelerine dağıtılan Faaliyet Raporu okunduktan sonra, grupların görüşleri alındı. AKP grubu adına Hürol Önder, MHP grubu adına ise Mevlut Kiriş, rapora çeşitli eleştiriler yönelterek, red oyu vereceklerini belirttiler. İYİ Parti Grubu adına Gürsel İnce ve CHP grubu adına Şakir Özdemir ise, yönetime teşekkür ederek, Kabul oyu kullanacaklarını belirttiler.Yapılan oylama sonunda 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu 18-11 oyçokluğu ile Kabul edildi.

10-         2021/81 sayılı Meclis Kararı ile Park Bahçeler Müdürlüğünün kapatılarak görev, yetki ve sorumlulukları  Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olması nedeniyle kapatılan Park Ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 2021 Mali yılı bütçesinde bulunan ödeneklerin Fen İşleri Müdürlüğüne aktarılması talebinin görüşülmesi maddesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

11-         İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünün; Yeni Koronavirüs (Covid-19)  salgını nedeniyle bazı işyerlerinin kapalı veya geçici süreli çalışmamasından dolayı satışlarımız beklenilen seviyede olmadığı için nakit sıkıntısı bulunduğundan hammadde alımında ve borçlarımızın ödenmesinde kullanılmak üzere 2.500.000,00 TL (ikimilyonbeşyüzbin) kredi kullanılması talebinin görüşülmesi maddesi, AKP ve MHP gruplarının red , CHP ve İYİ Partinin kabul oyları karşısında oy çokluğu ile kabul edildi.

12-         Milas Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhane Yönetmeliğinin ve Yönetmeliğin 13 ncü maddesi gereği misafirhanede kalacaklardan alınacak konaklama ücretinin tespiti talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi maddesi gecelik 20 TL olarak belirlendi

13-         Tamamı Milas Belediyesi Gıda İnş. Tur.San.Ve Tic.Ltd.Şti.ne ait olan şirketimizin ana sözleşmesinde bulunan faaliyetlerden bazılarına başlayabilmesi için 10.000.000,00TL’ye (onmilyon) karşılık gelen Ayni sermaye aktarılması talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi

14-         Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının; Milas Belediye Meclisinin 2017/97 sayılı kararı ile İlçemiz Pınarcık Mahallesi 130 Ada 7 parselde kayıtlı 12.840,94m2 yüzölçümlü taşınmaz toprak saha ve soyunma odaları yapılması koşulu ile 10(on) yıl süreliğine bedelsiz olarak  Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına tahsis edilen amacına uygun olarak inşa edilen spor tesisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından işletilmesinin verimli olmayacağının değerlendirildiği, tahsis konusu taşınmazın belirlenen şartlarda geri iadesi talebinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi

15-         Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Ören Mahallesi 156 ada 311 parselde kayıtlı 14.257,70 m2 yüzölçümlü taşınmazın, imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak geçen yaklaşık 3654,85 m2 lik kısmının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereğince 10(on) yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

16-         Eylem AÇIKGÖZ’ün; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 830 Ada 8 parselde kayıtlı 500,00m2 yüzölçümlü parselinin içinden yol geçmesi nedeniyle mülkiyeti Belediyemize ait 1024 ada 2 parselde kayıtlı 627,16 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile takas edilmesini, takas edilememesi halinde kamulaştırma yapılması talebinin görüşülmesi maddesi İmar Komisyonuna hava edildi.

17-         Akın Hazır Beton İnş.San.Ve Tic.A.Ş.nin; İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 83 Ada 41 parselde kayıtlı  14.270,00m2 ve 83 Ada 2 parselde kayıtlı 15.529,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlarının imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından Belediyemiz tasarrufunda bulunan konut imarlı araziler ile takas talebinin görüşülmesi maddesi, İmar Komisyonuna havale edildi

18-         İlçemiz Güllük Mahallesi 343 ada 1 parselde kayıtlı 118.383,52 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait  taşınmazın imar planında Turizm Tesis Alanı olarak gösterilen kiramız altında olan 6.349,94 m2’lik alanın (Bayrak Tepe) kira sözleşmesi 31.12.2021 tarihinde biteceğinden kira süresinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince 21 (yirmibir) yıl olarak uzatılması talebinde bulunulması ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sözleşmeyi uzatması halinde sözleşme imzalaması için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

19-         Erdal BONCUK ve Halil İbrahim TAŞTEKİN’in; İlçemiz Burgaz Mahallesi 32 Ada 251 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 32 Ada 3 parselde kayıtlı 113,00m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi maddesi, İmar Komisyonuna havale edildi

20-         Hakan MUŞLU’nun, İlçemiz Hisarbaşı-Hocabedrettin Mahallesi Eskiciler Sokak No:12/A (163 ada 6 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi maddesi,İçkili Yerler Belirleme Komisyonuna havale edildi

21-         Umut Can ÇİÇEK’in, İlçemiz Ören Mahallesi Kurşunlu Yapı (Yalı) Caddesi No:100/1 (345 Ada 1 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi maddesi, İçkili Yerler Belirleme Komisyonuna havale edildi

22-         Mehmet GÖKDUMAN’ın, İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:18/B (265 ada 9 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi maddesi, İçkili Yerler Belirleme Komisyonuna havale edildi

23-         Cemalettin ŞAHİN’in; İlçemiz Ören Mahallesi 5 nolu Cadde No:19/6 (373 Ada 13 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi maddesi, İçkili Yerler Belirleme Komisyonuna havale edildi

24-         İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

1-            Milas Kaymakamlığı İdare Ve Denetim Şefliğinin; İlçemiz dahilinde üzerinde okul bulunan veya ilkokula tahsisli parsellerin Büyükşehir Yasası kapsamında sehven Belediye Tüzel Kişiliğine geçtiği belirtilmiş olup, listede bulunan parsellerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devrinin yapılması talebinin görüşülmesi maddesi,İmar Komisyonunca red edildi.

2-            Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; İlçemiz, Mutluca Mahallesi 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Beçin örenyerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 143,32 m² yüzölçümlü 166 ada 1 parsel (eski 755 parsel) nolu taşınmazın iç kale restorasyonu sırasında kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisi talebinin görüşülmesi maddesi,oy birliği ile kabul

3-            Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün;  Mülkiyeti Belediyemize ait Hayıtlı Mahallesi 619 ada 232 parselde kayıtlı taşınmazın Bakanlıkça yürütülen kazılar sonrasında ortaya çıkarılan kültür varlıklarının bir arada korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisi talebinin görüşülmesi maddesi, oy birliği ile kabul edildi

4-            İsmetpaşa Mahallesi 969 Ada 726 parselde bulunan 2 katlı yapı, mülkiyeti Belediyemize ait 969 ada 1 parsele 31,48m2 tecavüzlü olduğu, cins değişikliği yapılacağından dolayı muvafakatname verilmesi talebinin görüşülmesi maddesi, oy birliği ile kabul edildi

5-            İlçemiz Güllük Mahallesi 292 Ada 24 parsel maliklerinin, Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu bulunan 292 Ada 23 parsel nolu 17,40 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi maddesi, oy birliği ile kabul edildi

6-            Mukadder DEMİRTAŞ’ın ; Mülkiyeti Belediyemize ait Hayıtlı Mahallesi 343 Ada 55 parsel nolu 73,58m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı şuyulu taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

7-            İlçemiz Menteş Mahallesi Muhtarı Bayram ARICI’nın; Menteş Mahallesinin idari sınırlarının yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi  maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması kararlaştırıldı.

8-            Merhum Prof.Dr.Şadan GÖKOVALI isminin yaşatılması adına ilçemizde bir sokak, cadde veya parka isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. Sonucunda  Milas-Bodrum Karayolu tarafından başlayarak, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu’nun yanından devam eden yolun Emek Mahallesi sınırlarına kadar uzanan kısmına Prof.Dr.Şadan GÖKOVALI isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi

2021 NİSAN AYI MECLİS EK GÜNDEMİ   :

1-            Ayten ASLAN’ın ; İlçemiz Yaşyer Mahalle sınırları içerisinde yer alan 113 ada 34 parsel numaralı 6.097,25m2 yüzölçümlü kuru mutlak tarım arazisi vasıflı alanda “Akaryakıt ve LPG istasyonu, çamaşır yıkama ve lokanta tesisleri” yapılmasına ilişkin kamu yararı kararı alınması talebini İmar Komisyonuna havale edildi.

2-            İlçemizde vatandaşlarımızın özellikle site ve kooperatiflerde ağaçların yıl içinde bakımlarının yapılması sonucu dalları, yaprakları ve çalıları cadde ve sokaklara bırakıldığından dolayı çevre ve görüntü kirliliği yaptığı için Belediyemize iş yükü getirdiğinden bu malzemelerin haftanın belirli günlerinde site, kooperatif ve vatandaşların belediyemize bildirerek ücreti karşılığı toplanması için ücret tarifesi belirlenmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

3-            İyi Parti Meclis Üyesi Gürsel İNCE’nin ; İlçemizde açılacak olan  yeni cadde veya sokaklardan uygun görülenlere Cumhuriyet tarihimizin önemli devlet ve siyaset adamlarından  Süleyman DEMİREL, Bülent ECEVİT ve Alparslan TÜRKEŞ isimlerinin verilmesi talebi, :mar Komisyonuna havale edildi.

4-            2021/81 sayılı Meclis Kararı ile Park Bahçeler Müdürlüğünün kapatılarak görev, yetki ve sorumlulukları  Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olması nedeniyle kapatılan Park Ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 2021 Mali yılı bütçesinde bulunan ödeneklerin Fen İşleri Müdürlüğüne aktarılması talebi ile ilgili hazırlanan Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunu oy çokluğu ile kabul edildi.

5-            İlçemizde vatandaşlarımızın özellikle site ve kooperatiflerde ağaçların yıl içinde bakımlarının yapılması sonucu dalları, yaprakları ve çalıları cadde ve sokaklara bırakıldığından dolayı çevre ve görüntü kirliliği yaptığı için Belediyemize iş yükü getirdiğinden bu malzemelerin haftanın belirli günlerinde site, kooperatif ve vatandaşların belediyemize bildirerek ücreti karşılığı toplanması için ücret tarifesi belirlenmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi sonucunda , sefer başına  Kamyon : 300 TL, Traktör : 100 TL Kepçe : 160 TL ücret alınmasına ,0mesafenin 30 km geçmesi durumunda tarife üzerine 2 TL eklenmesine karar verildi.