MİLAS BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI CUMA GÜNÜ

05.01.2022


Milas Belediyesi 2022 yılının ilk olağan meclis toplantısı Cuma günü toplanacak. Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’ın Başkanlığı’nda toplanacak olan mecliste 17 ana gündem maddesinin yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyon Raporları ve İmar Komisyon Raporları görüşülerek, karara bağlanacak.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek toplantı, Milas Belediyesi Facebook hesabından da canlı olarak yayınlanacak.

Milas Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

 
2022 OCAK AYI MECLİS  GÜNDEMİ         :
 

1-   Açılış ve yoklama

 

2-   Belediye Gelirlerinin Kamuya Tahsisinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

3-   Meclis Tatil Ayının görüşülmesi

 

4-   Belediye Meclis gündeminin ve kesinleşen belediye meclis karar özetlerinin ilçemiz genelinde yer alan yerel gazetelerde yayınlanması ve ilan giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi, ( Özel Kalem Müdürlüğü)

 

5-    2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili 5393 sayılı Yasanın 55 nci maddesi gereğince meclise bilgi verilmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

6-   Belediye Zabıta Personelinin 2022 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

7-   5393 sayılı Yasanın 49 ncu maddesinin 7 nci fıkrası gereğince  Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek ödeneğin belirlenmesinin  görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

8-   5393 sayılı Yasanın 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye  seçilmesinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)    

 

9-   Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 4 Bölüm (Yardım Komisyonu oluşumu) 10 ncu maddesi gereği “Sosyal Yardım Komisyonu Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı Başkanlığında bir Başkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ile bir Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve Belediye Meclisi tarafından seçilecek olan Meclis Üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşması gerektiğinden Sosyal Yardım Komisyonunda görev yapmak üzere 2 Meclis Üyesinin seçilmesi talebinin görüşülmesi, (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

 

10-Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6. Bölüm (Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri) 14. Maddesi “ Yardım Komisyonu Yönetmeliğin 7. Maddesi doğrultusunda müracaatta bunan vatandaşlar ile 8. Maddede belirtilen başvurulur 9. Maddede yapılan resen değerlendirme sonucunda kişiler hakkında düzenlenen rapora dayanarak Yönetmelik ekinde yer alan Ek:1 formundaki puanlamaya göre kimlere yardım yapılıp yapılmayacağına karar verir” hükmü gereğince  2022 yılı için düşünülen puanlama cetveli taslağının görüşülmesi, (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

 

11-Nuray KULAÇ ve Müşterekleri Vekili Nida BAYIRLI’nın; İlçemiz Ören Mahallesi 225 ada 115 parseline şuyulu bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 225 ada 408 parselde kayıtlı 68,15 m² büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

12-      Yüksel ULU Vk. Sarper ETİK’in; İlçemiz Selimiye Mahallesi 358 ada 4 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 358 ada 19 parselde kayıtlı 14,55 m² büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

13-Özçelik ARAL’ın ; İlçemiz Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahallesinde bulunan bir yola “İsmail Hakkı ARAL”ın ismi verilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

14-    Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilgi yazısında; İlçemiz Avşar  mevkiinde yapılması öngörülen jeotermal arama ruhsat talep sahası ile ilgili mevzuat kapsamında  kurum görüşü verilmesi talebinin görüşülmesi.( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

15-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemlerin hızlı, sorunsuz ve çözüm odaklı olarak yürütülebilmesi için teşkilat yapısının  Ruhsat ve İskan Şefliği, Numarataj Şefliği, Yapı Kontrol Şefliği, Planlama Şefliği, İdari İşler Şefliği ve Harita Şefliğinden oluşması talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

16-İlimder İLTER’in; İlçemiz Yusufça mahallesi Merkez Sokak No:29 (619 parsel) adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü)

 

17-Labranda Su Şişeleme Fabrikasında üretilen, dolum ve satışı yapılan su fiyatlarının üretim hammaddeleri döviz kuru üzerinden alındığından, kurdaki iniş ve çıkışlar dikkate alınarak damacana ve pet-su grubu su fiyatlarının yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü)

 

18-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

 

1-     Tamamı Milas Belediyesi Gıda İnş.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. ne ait olan şirketimizin  5.000.000,00 (Beşmilyon)TL olan nakdi sermayesinde, 1.380.157,43 TL (Birmilyonüçyüzseksenbinyüzelliyeditürklirasıkırküçkuruş) olarak artış yapılarak 6.380.157,43 TL ‘ye (Altımilyonüçyüzseksenbinyüzelliyeditürklirasıkırküçkuruş) 5393 sayılı Yasanın 18/i maddesi gereğince artırılması talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

2-     Milas Belediyesi Gıda İnş.Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti. nin; İlçemiz Hisarbaşı Mahallesi 182 Ada 5 parsel (Çöllüoğlu Hanı) ile Ören Mahallesi 4352 parselde( çekek yeri) bulunan 27.000.000,00 TL ‘ye ( Yirmiyedimilyon) karşılık gelen   taşınmazların 5393 sayılı Yasanın 18/i maddesi gereğince Ayni Sermaye olarak şirketimize devir edilmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

19-  İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

1-       Erol CEYLAN’ın İlçemiz, Kazıklıbucak Mahallesi 163 ada 3 parsel numarasında kayıtlı bulunan 3.459,85 m² büyüklüğündeki taşınmazın Belediyemize ait olan 3,00 m² lik kısmını diğer hisse sahibi olarak satın alma talebinin görüşülmesi.

2-       İlçemiz Mutluca Mahallesi 219 ada 1 parsel malikinin  mülkiyeti Belediyemize ait 219 ada 19  parselde kayıtlı arsa vasıflı 46,04 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

3-      İlçemiz Burgaz Mahallesi 724 ada 62 ve 63 parsel maliklerinin mülkiyeti Belediyemize ait 724 ada 144 parselde kayıtlı arsa vasıflı 10,38 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

4-        İlçemiz, Güllük Mahallesi 328 ada 1 parsel maliklerinin mülkiyeti Belediyemize ait 328 ada 2 parselde kayıtlı arsa vasıflı 113,75 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

5-     İlçemiz Mutluca Mahallesi 117 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın imar planında Sağlık Kabini alanında kalmakta olduğu mülkiyet hakkı kısıtlanan parsel maliklerinin taşınmazı gereği gibi kullanamadığından taşınmazlarının imar planında sağlık kabini alanından çıkarılması, takas yoluyla başka bir parsel verilmesi yada kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.

6-     İlçemiz Ören Mahallesi 388 ada 10 parsel malikinin, mülkiyeti belediyemize ait 388 ada 12 parselde kayıtlı 395,12 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

7-     İlçemiz, Ören Mahallesi 199 ada 42 parsel maliki, parselinin bulunduğu imar adasının güneyinde kalan Maliye Hazinesi parsellerinin uygulaması yapılmadığından inşaat ruhsatı aşamasına geçemediğini, imar yolunun kamulaştırılması yada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasının yapılması talebinin görüşülmesi,

8-     Kale Maden Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. ilgi dilekçesinde madencilik faaliyetlerini sürdürebilmek için eklerde belirtildiği şekilde maden ulaşım yolu planı bulunduğu, yol güzergahının Belediyemize ait Sarıkaya Mahallesi 196 ada 36 parsel üzerinden planlandığını, bu nedenle Belediyemize ait 196 ada 36 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tahsisi, kiralanması veya satışı talebinin görüşülmesi,

 

9-     Polat Maden San. Ve Tic.A.Ş.nin, İlçemiz Sarıkaya Mahallesi 171 ada 15 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazı maden üretim sahası içerisinde yol güzergahı olarak kullanma, 196 ada 48 parselde kayıtlı taşınmazı ise maden üretim sahası içerisinde kaldığından anılan taşınmazları satın alma talebinin görüşülmesi,

10-    Toygun ASLAN’ın; İlçemiz Burgaz Mahallesinde bulunan tapunun 1008 ada 7 parsel numarasında kayıtlı olan yapısının giriş kısmında bulunan yola isim verilmesi talebinin görüşülmesi.

11-  Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilgi yazısında; İlçemiz Kazıklı mevkiinde yapılması öngörülen jeotermal arama ruhsat talep sahası ile ilgili mevzuat kapsamında kurum görüşü verilmesi talebinin görüşülmesi. 

12-    Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilgi yazısında; İlçemiz Kuzyaka mevkiinde yapılması öngörülen jeotermal arama ruhsat talep sahası ile ilgili mevzuat kapsamında  kurum görüşü verilmesi talebinin görüşülmesi.

13-    Şevket KARAKOYUN’un; İlçemiz Boğaziçi  Mahallesi tapunun 6911 parsel ve 232 ada 1 parselde  kayıtlı bulunan imar planında 2. konut alanında kalan taşınmazın zemin katını Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre ticari alan olarak kullanma talebinin görüşülmesi.

14-  Hasan DURMAZ’ın; İlçemiz Selimiye Mah. 368 ada 44 parsellerde kayıtlı bulunan imar planında konut alanında kalan taşınmazın zemin katını ticari alan olarak kullanılma talebinin görüşülmesi.

15-  İlçemiz Ahmetçavuş-Hayıtlı ve Şevketiye Mahalle Muhtarlarının Menteş Mahalle sınırlarının yeniden tespiti hakkındaki 05.04.2021 tarih 2021/111 sayılı Belediye Meclis kararına yapmış oldukları itirazı ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.