OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

10.01.2022


 

2022 yılının ilk Meclis Toplantısı tamamlandı. Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ve yılın ilk meclisi olma özelliği taşıyan Milas Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 7 Ocak Cuma günü gerçekleşti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında toplanan mecliste 19 ana gündem maddesinin yanı sıra 9 ek gündem maddesi de görüşülerek karara bağlandı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından başlayan Meclis’te görüşülen tüm gündem maddeleri ve alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

 

2022 OCAK AYI MECLİS  GÜNDEMİ  :
 

1-   Açılış ve yoklama

 

2-   Belediye Gelirlerinin Kamuya Tahsisinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

 

3-   Meclis Tatil Ayının görüşülmesi maddesi tatil uygulamasının olmaması yönünde karara bağlanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

4-   Belediye Meclis gündeminin ve kesinleşen belediye meclis karar özetlerinin ilçemiz genelinde yer alan yerel gazetelerde yayınlanması ve ilan giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanması talebi oy birliği ile kabul edildi.

 

5-    2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili 5393 sayılı Yasanın 55 nci maddesi gereğince meclise bilgi verilmesi maddesi gereğince meclise konu ile ilgili bilgi aktarıldı.

 

6-   Belediye Zabıta Personelinin 2022 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi maddesi bakanlık tarafından belirlenen fiyat olan 667 TL olarak belirlendi ve oy birliği ile kabul edildi.

 

7-   5393 sayılı Yasanın 49 ncu maddesinin 7 nci fıkrası gereğince  Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek ödeneğin belirlenmesi maddesi gereğince brüt 14.775,44 TL, net 11.439 TL olarak belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

 

8-   5393 sayılı Yasanın 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye  seçilmesi maddesi yapılan oylama sonucunda çıkan Harun Reşit Çavuşoğlu, Cenk Şimşek, Hürol Önder, Sinan Erbey, Tacettin Yıldız isimlerinden belirlenerek oy birliği ile karara bağlandı.

 

9-   Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 4 Bölüm (Yardım Komisyonu oluşumu) 10 ncu maddesi gereği “Sosyal Yardım Komisyonu Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı Başkanlığında bir Başkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ile bir Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve Belediye Meclisi tarafından seçilecek olan Meclis Üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşması gerektiğinden Sosyal Yardım Komisyonunda görev yapmak üzere 2 Meclis Üyesinin seçilmesi talebinin görüşülmesi maddesi yapılan oylamanın neticesinde Kenan Özdemir ve Gürsel İnce olarak belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

 

10-         Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6. Bölüm (Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri) 14. Maddesi “ Yardım Komisyonu Yönetmeliğin 7. Maddesi doğrultusunda müracaatta bunan vatandaşlar ile 8. Maddede belirtilen başvurulur 9. Maddede yapılan resen değerlendirme sonucunda kişiler hakkında düzenlenen rapora dayanarak Yönetmelik ekinde yer alan Ek:1 formundaki puanlamaya göre kimlere yardım yapılıp yapılmayacağına karar verir” hükmü gereğince 2022 yılı için düşünülen puanlama cetveli A-) 2000 TL’den az 35 puan, B-)2000 TL-2700 TL arası 25 puan, C-) 2700 TL-3400 TL arası 20 puan, D-)3400 TL-4100 TL arası 15 puan, E-)4100 TL-4800 TL arası 10 puan, F-)4800 TL’den fazla 5 puan olmak üzere belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

 

11-         Nuray KULAÇ ve Müşterekleri Vekili Nida BAYIRLI’nın; İlçemiz Ören Mahallesi 225 ada 115 parseline şuyulu bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 225 ada 408 parselde kayıtlı 68,15 m² büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebi maddesinin İmar Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

12-       Yüksel ULU Vk. Sarper ETİK’in; İlçemiz Selimiye Mahallesi 358 ada 4 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 358 ada 19 parselde kayıtlı 14,55 m² büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebi maddesinin İmar Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

13-    Özçelik ARAL’ın ; İlçemiz Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahallesinde bulunan bir yola “İsmail Hakkı ARAL”ın ismi verilmesi talebi maddesinin İmar Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

14-    Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilgi yazısında; İlçemiz Avşar  mevkiinde yapılması öngörülen jeotermal arama ruhsat talep sahası ile ilgili mevzuat kapsamında  kurum görüşü verilmesi talebi maddesinin İmar Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

15-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemlerin hızlı, sorunsuz ve çözüm odaklı olarak yürütülebilmesi için teşkilat yapısının  Ruhsat ve İskan Şefliği, Numarataj Şefliği, Yapı Kontrol Şefliği, Planlama Şefliği, İdari İşler Şefliği ve Harita Şefliğinden oluşması talebi oy birliği ile kabul edildi.

 

16-    İlimder İLTER’in; İlçemiz Yusufça mahallesi Merkez Sokak No:29 (619 parsel) adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi maddesinin İçkili Yerler Belirleme Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

17-    Labranda Su Şişeleme Fabrikasında üretilen, dolum ve satışı yapılan su fiyatlarının üretim hammaddeleri döviz kuru üzerinden alındığından, kurdaki iniş ve çıkışlar dikkate alınarak damacana ve pet-su grubu su fiyatlarının yeniden belirlenmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Komisyon’un gerçekleştirdiği toplantının ardından 130 ml bardak su(120’li): 21 TL+KDV, 250 ml bardak su(72’li): 19 TL+KDV, 200 ml bardak su(72’li): 18 TL+KDV, 0.33 Litre Pet Su: 16 TL+KDV, 0.50 Litre Pet Su: 8 TL+KDV, 1 Litre Pet Su: 8.50 TL+KDV, 1.5 Litre Pet Su: 8.50 TL+KDV, 5 Litre Pet Su: 15 TL+KDV, 19 Litre Damacana: 5TL+KDV belirlenerek oy birliği ile karara bağlandı.

 

18-         Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

 

1-      Tamamı Milas Belediyesi Gıda İnş.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. ne ait olan şirketimizin  5.000.000,00 (Beşmilyon)TL olan nakdi sermayesinde, 1.380.157,43 TL (Birmilyonüçyüzseksenbinyüzelliyeditürklirasıkırküçkuruş) olarak artış yapılarak 6.380.157,43 TL ‘ye (Altımilyonüçyüzseksenbinyüzelliyeditürklirasıkırküçkuruş) 5393 sayılı Yasanın 18/i maddesi gereğince artırılması talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      Milas Belediyesi Gıda İnş.Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti. nin; İlçemiz Hisarbaşı Mahallesi 182 Ada 5 parsel (Çöllüoğlu Hanı) ile Ören Mahallesi 4352 parselde( çekek yeri) bulunan 26.000.000,00 TL ‘ye ( Yirmialtımilyon) karşılık gelen   taşınmazların 5393 sayılı Yasanın 18/i maddesi gereğince Ayni Sermaye olarak şirketimize devir edilmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

19-  İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

1-        Erol CEYLAN’ın İlçemiz, Kazıklıbucak Mahallesi 163 ada 3 parsel numarasında kayıtlı bulunan 3.459,85 m² büyüklüğündeki taşınmazın Belediyemize ait olan 3,00 m² lik kısmını diğer hisse sahibi olarak satın alma talebi komisyonca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.

2-        İlçemiz Mutluca Mahallesi 219 ada 1 parsel malikinin  mülkiyeti Belediyemize ait 219 ada 19  parselde kayıtlı arsa vasıflı 46,04 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebi komisyonca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.  

3-       İlçemiz Burgaz Mahallesi 724 ada 62 ve 63 parsel maliklerinin mülkiyeti Belediyemize ait 724 ada 144 parselde kayıtlı arsa vasıflı 10,38 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebi komisyonca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.  

4-         İlçemiz, Güllük Mahallesi 328 ada 1 parsel maliklerinin mülkiyeti Belediyemize ait 328 ada 2 parselde kayıtlı arsa vasıflı 113,75 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebi komisyonca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.  

 

 

 

5-      İlçemiz Mutluca Mahallesi 117 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın imar planında Sağlık Kabini alanında kalmakta olduğu mülkiyet hakkı kısıtlanan parsel maliklerinin taşınmazı gereği gibi kullanamadığından taşınmazlarının imar planında sağlık kabini alanından çıkarılması, takas yoluyla başka bir parsel verilmesi yada kamulaştırılması talebinin komisyonun ek süre talep etmesi ile oy birliği ile kabul edildi.  

6-      İlçemiz Ören Mahallesi 388 ada 10 parsel malikinin, mülkiyeti belediyemize ait 388 ada 12 parselde kayıtlı 395,12 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebi komisyonca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.  

7-      İlçemiz, Ören Mahallesi 199 ada 42 parsel maliki, parselinin bulunduğu imar adasının güneyinde kalan Maliye Hazinesi parsellerinin uygulaması yapılmadığından inşaat ruhsatı aşamasına geçemediğini, imar yolunun kamulaştırılması yada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasının yapılması talebi komisyonca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.  

8-      Kale Maden Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. ilgi dilekçesinde madencilik faaliyetlerini sürdürebilmek için eklerde belirtildiği şekilde maden ulaşım yolu planı bulunduğu, yol güzergahının Belediyemize ait Sarıkaya Mahallesi 196 ada 36 parsel üzerinden planlandığını, bu nedenle Belediyemize ait 196 ada 36 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tahsisi, kiralanması veya satışı talebi komisyonca uygun bulunmayarak oy birliği ile kabul edildi.  

9-      Polat Maden San. Ve Tic.A.Ş.nin, İlçemiz Sarıkaya Mahallesi 171 ada 15 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazı maden üretim sahası içerisinde yol güzergahı olarak kullanma, 196 ada 48 parselde kayıtlı taşınmazı ise maden üretim sahası içerisinde kaldığından anılan taşınmazları satın alma talebi komisyonca uygun bulunmayarak oy birliği ile kabul edildi.   

10-    Toygun ASLAN’ın; İlçemiz Burgaz Mahallesinde bulunan tapunun 1008 ada 7 parsel numarasında kayıtlı olan yapısının giriş kısmında bulunan yola isim verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

11-  Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilgi yazısında; İlçemiz Kazıklı mevkiinde yapılması öngörülen jeotermal arama ruhsat talep sahası ile ilgili mevzuat kapsamında kurum görüşü verilmesi talebi komisyonca uygun bulunmayarak oy birliği ile kabul edildi.   

12-    Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilgi yazısında; İlçemiz Kuzyaka mevkiinde yapılması öngörülen jeotermal arama ruhsat talep sahası ile ilgili mevzuat kapsamında  kurum görüşü verilmesi talebi komisyonca uygun bulunmayarak oy birliği ile kabul edildi.  

13-    Şevket KARAKOYUN’un; İlçemiz Boğaziçi  Mahallesi tapunun 6911 parsel ve 232 ada 1 parselde  kayıtlı bulunan imar planında 2. konut alanında kalan taşınmazın zemin katını Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre ticari alan olarak kullanma talebi komisyon raporunun ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

14-  Hasan DURMAZ’ın; İlçemiz Selimiye Mah. 368 ada 44 parsellerde kayıtlı bulunan imar planında konut alanında kalan taşınmazın zemin katını ticari alan olarak kullanılma talebi oy birliği ile kabul edildi.

15-  İlçemiz Ahmetçavuş-Hayıtlı ve Şevketiye Mahalle Muhtarlarının Menteş Mahalle sınırlarının yeniden tespiti hakkındaki 05.04.2021 tarih 2021/111 sayılı Belediye Meclis kararına yapmış oldukları itirazı ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 OCAK AYI MECLİS EK GÜNDEMİ       :

 

1-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemizin çeşitli mahallelerinde yer alan 6 adet taşınmazın 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereğince 10 (on) yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebi oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İlçemizde Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi (MAKS) kapsamında geçiş işlemleri başlatılmış olup, güncelleme çalışmaları sonucu adres değişikliği yapılmış  olan konut ,işyeri vb. yapıların malik ve kiracıları tarafından oda ve resmi dairelerde yapacakları iş ve işlemler için konut, işyeri malik ve kiracıları tarafından Müdürlüğümüz ücret tarifeleri arasında bulunan bilgi ve belgeler için alınmakta olan  ücretin bir sefere mahsus alınmaması, Mekansal Adres Kayıt Sistemi saha çalışmalarında havuzda  resmi bulunan  tespiti yapılabilen ve gerek tüzel kişiliği sona ermiş olan belde ve köylerde bulunan fakat Adres Kayıt Sistemine kaydı yapılmamış olan  yapılar için ve tüm cadde, sokak ve mahalle genelinde sahada yapılacak olan entegre çalışmaları sonucu yapı maliklerinden Müdürlüğümüz ücret tarifeleri arasında bulunan araç tahsis ücretinin alınmaması talebi Plan ve Bütçe Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi. Komisyonun yaptığı toplantıda 2.5 KG’lık Torba Küp Buz Satış Fiyatı: 14 TL, 5 KG’lık Torba Küp Buz Satış Fiyatı: 22 TL, 25 KG’lık Torba Kalıp Buz Satış Fiyatı: 18 TL olarak belirlendi ve meclis tarafından madde oy birliği ile kabul edildi.

 

3-      Soğuk Hava Birimimizde depolama, saklama ve buz üretimi fiyatlarının 2022 mali yılında piyasa satış fiyatlarına göre çok düşük kaldığından dolayı satış fiyatlarının yeniden belirlenmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi. Komisyonun yaptığı toplantıda 2.5 KG’lık Torba Küp Buz Satış Fiyatı: 14 TL, 5 KG’lık Torba Küp Buz Satış Fiyatı: 22 TL, 25 KG’lık Torba Kalıp Buz Satış Fiyatı: 18 TL olarak belirlendi ve meclis tarafından madde oy birliği ile kabul edildi.

 

 

4-      Ahmet Çavuş- Hayıtlı Mahalle Muhtarlığının; Ahmet Çavuş- Hayıtlı Mahallesinde bulunan fakat mekansal Adres Kayıt Sisteminde numaratajları Menteş Köy Yolu Üzeri Bulvardan alan Bilginler Zeytinyağı Fabrikası karşısındaki yapıların  bulunduğu alana Vakıflar Küme Evleri olarak , Öz İlkem Düğün Salonunun yanında bulunan yapıların bulunduğu alana ise Teyyare Meydanı Küme Evler  olarak isim verilmesi talebinin İmar Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

5-      Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Yasanın 49 ncu maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılması uygun görülen 1. Dereceli 3 adet ve 4. Dereceli 3 adet (6 adet) Mühendis  , 7. Dereceli 4 adet Tekniker, 1. Dereceli 2 adet Avukat, 1. Dereceli 1 adet Mimar , 4. Dereceli  1 adet Şehir Plancısına verilecek ücretlerin tespit edilmesi talebi belirlenen ücretlerin meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmesinin ardından karara bağlandı.

 

6-      Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince ihdas edilmiş olan Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan ve 5393 sayılı Yasanın 49 ncu maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak personellerin ücretlerinin belirlenmesi talebi belirlenen ücretlerin meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmesinin ardından karara bağlandı.

 

7-      Belediyemiz ile Türkiye Sakatlar Derneği arasında 5393 sayılı Yasanın 75/c maddesi gereğince ortak hizmet projesi yürütülmesi ve bu konuda protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

 

8-      Mutlu ÖNDER’in; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 1. Demirciler Sok. No:12/B (254 ada 15 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin İçkili Yerler Belirleme Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

9-      Milas Belediyesi Gıda İnş.Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti. nin; 6360 sayılı Yasa öncesi Milas Kaymakamlığı tarafından kuruluş aşamasında (Köylere Hizmet Götürme Birliği)  taahhüt edilen 10.000,00 TL sermayenin 9.900,00 TL kısmının ödenmediğinden yeni sermaye tescili yapılamadığı bu nedenle ödenmemiş sermayenin ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2022 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 7 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’de Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın yapılması talebinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından noktalandı.