Duyuru tarihi :31.05.2023


Muğla Milas Akbük Kazıklı Turizm Merkezi, 254 Ada 1, 255 Ada 1 Parsellerin Bir Kısmı İle 107 Ada 1 Parsele İlişkin ÇDP Değişikliği, İlave-revizyon NİP ve İlave Uip, Plan Onaması

İlgi yazı ile Muğla Milas İlçesi Kazıklı Mahallesi, Muğla Milas Akbük Kazıklı Koyu Turizm Merkezi kapsamında kalan 254 ada 1 ve 255 ada 1 parselin kısmı ile 107 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilşikin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Arazi Tahsis Komisyonu’nun 28.12.2022 tarihli ve 25/5 sayılı ve 06.04.2023 tarihli ve 11/20 sayılı kararları doğrultusunda hazırlanan ABÇDP-481015319 PİN numaralı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, NİP-481015320 P,N numaralı 1/5000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı ve UİP-481015321 PİN numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının Bakanlık Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 08.05.2023 tarihli ve 2023/10-01 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci maddesi uyarınca onaylandığı bildirilerek Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15inci maddesi doğrultusunda 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.