» Güncel  » Duyurular

  

ASKI İLANI-İMAR
 

Muğla İli, Milas İlçesi , Kıyıkışlacık Mahallesine ait Milas Belediye Meclisi’nin 22/12/1995 tarih 254 sayılı kararı ile onaylanan Kıyıkışlacık Mahallesi’ne ait bütüncül 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası 51 K pafta sınırları içinde kalan 51K-IC Paftanın, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları uygulanmak üzere , onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı olarak kabul edilmesi ve uygulamaların bu pafta üzerinden yürütülmesi işlemi ilgi meclis kararı ile onanmıştır.

 

 

 

Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi kıyı kesimine ait,1/1000 ölçekli onaylı halihazır harita paftaları üzerine yeni kıyı kenar çizgisi tespiti, onaylı kıyı kenar çizgisine aktarımı ve kıyı kenar çizgisi iptal işlemi Muğla Valiliği’nin Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu’nca 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmış ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 14.04.2021 tarihli ve 773901 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

        Buna göre;

        1/1000 ölçekli N19-d-12-a-4-b no.lu halihazır harita alanında; (65-68) no.lu noktalar arasındaki kıyı kenar çizgisi iptali,

     1/1000 ölçekli N19-d-12-a-4-a no.lu halihazır harita alanında; (64-659 ve (58/1-59-59/1) no.lu noktalar arasındaki kıyı kenar çizgisi iptal edilerek, (58/1-59/1) no.lu noktalar arasında tespit edilen yeni kıyı kenar çizgisi,

       1/1000 ölçekli N19-d-12-a-1-d no.lu halihazır harita alanında; (94-1169no.lu noktalar arasında tespit edilen yeni kıyı kenar çizgisi olarak belirlenmiştir.

 

 

 

Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi, Pencereli Mevkiinde Tatsan Turizm ve Tarım Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Yakamoz Yat Limanı ve Yat Çekek Yeri" projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, ilgi başvuru ile Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuş ve Bakanlık nezdinde oluşturulan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edildiği belirtilmektedir.

        Son şekli verilen ÇED Raporu "https://eced-duyuru.csb.gov.tr" adresinde 28.06.2021 tarihi itibari ile duyurulmuştur. ÇED Yönetmeliğin 14. Maddesi 1. Fıkrasında "Komisyon tarafından incelenerek Son Şekli Verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir" denilmektedir.

        Bu nedenle "Yakamoz Yat Limanı ve Yat Çekek Yeri" projesi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince halka duyurulması gerekmekte olduğu belirtilmiştir.  Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açıldığı; görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Muğla Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilebilir.

 

 

 Aydın İli, Karpuzlu ilçesi, Hatipkışla Mahallesi, Değirmendere Mevkii ile Muğla ili,  Milas İlçesi, Ortaköy Mahallesi, Osmantaşı Mevkii’nde, Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Tic. A.Ş.   tarafından yapılması planlanan  “Kırma, Eleme,Yıkama, Flotasyon ve Yaş Manyetik Tesisleri Kapasite Artışı ve İlave Tesisleri” projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (Petrol ve Metalik Madenler Şube Müdürlüğü)´nün 29.06.2021 tarihli ve E-20289998-220.01-1203775 sayılı yazısı ile ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiştir.

     Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.07.2021 tarih ve E-33542905-220.01-1276860 sayılı yazısında Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun nihai olarak kabul edildiği belirtilmektedir. Bu bağlamda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararının halka duyurulması için 10 iş günü süre ile askıda ilan ve internet aracılığı ile sürekli olarak duyurusunun yapılması gerekmektedir.


Duyuru Tarihi: 31.03.2021

DUYURULARMilas Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Kanunu İç Yönergesi
Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği
ASKI İLANI-İMAR
Kız Öğrenci Misafirhane Yönetmeliği
2021 yılı Ücret Tarifelerine Dair Meclis Kararı
Evsel Katı Atık Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu
11. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
2020 EVSEL KATI ATIK RAPORU
MİLAS BELEDİYESİ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1