» Güncel  » Duyurular

  

ASKI İLANI-İMAR
 

Çed Raporu (Bodrum Barajı Hk.)

 

                T.C. Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.11.2021tarih ve E.33542905-220.01-2325878 sayılı yazısı ile İlimiz, Bodrum, Milas İlçeleri, Kayadere Mahallesi, Bencik ve Çamlı Mahallesi Mevkiinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Bodrum İçmesuyu Barajı ve Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme, Yıkama-Eleme Tesisi ve Beton Santrali Projesi” ile ilgili olarak hazırlanan ve son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, ilgi başvuru ile Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanalığı’na sunulmuş ve Bakanlık nezdinde oluşturulan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai olarak kabul edildiği bildirilmektedir.

      Son şekli verilen ÇED Raporu "https://eced-duyuru.csb.gov.tr" adresinde 26.11.2021 tarihi itibari ile duyurulmuştur. ÇED Yönetmeliğin 14. Maddesi 1. Fıkrasında "Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir".

 

- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -

 

Muğla İli, Milas ve Bodrum İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Güvercinlik Tabiat Parkı ve Çevresinin I. ve III Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesi Hk. (48.01.5484)

 

          Muğla ili, Milas ve Bodrum ilçe sınırları içerisinde kalan Güvercinlik Tabiat Parkının I. dereçe arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiği Kurulun 24.02.2021 tarih ve 10543 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi talebinin, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.09.2021 tarih ve 951099 kayıt sayılı raporu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 09.07.2021 tarih ve 1975525 sayılı yazısı eki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Şahin GÜMÜŞ´ün raporu doğrultusunda yapılan değerlendirmede;

        Güvercinlik Tabiat Parkı içerisinde bulunan konaklama, lokanta, tuvalet, depo vb. yapıların olduğu alanda ve mevcutta kullanılan karayolu kısmında, yüzeyde 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan herhangi bir taşınmaz kültür varlığına rastlanılmamış olması nedeniyle, bu kısımların l. Derece arkeolojik sit alanı niteliği taşımadığı anlaşıldığından, ekli haritada sınırların yeniden belirlendiği şekliyle I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca sit fişinin hazırlanarak Kurula iletilmesine, Kurulun 21.11.2017 tarih ve 6110 sayılı kararı ile III. derece arkeolojik sit alanı için uygun bulunan ve aynı Kurulun 24.02.2021 tarih ve 10543 sayılı kararı ile 3 (üç) yıl süreyle uzatılan "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları"nın geçerli olduğuna, I. derece arkeolojik sit alanına ilişkin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke kararının 1. maddesinin I. derece arkeolojik sit hükümlerinin "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine ve ilgili Kurumlarca koruma amaçlı imar planının hazırlanarak kurula iletilmesi Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.09.2021 tarih ve11390 sayılı kurul kararıyla karar verilmiştir.

 

        Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.09.2021 tarih ve11390 sayılı kurul kararı gereği, Güvercinlik Tabiat Parkı içerisinde bulunan konaklama, lokanta, tuvalet, depo vb. yapıların olduğu alanda ve mevcutta kullanılan karayolu kısmında, yüzeyde 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan herhangi bir taşınmaz kültür varlığına rastlanılmamış olması nedeniyle, bu kısımların I.derece arkeolojik sit alanı niteliği taşımadığı anlaşıldığından, karar eki haritada sınırların yeniden belirlendiği şekliyle I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğinin ilan edilmesi ve ilan tutanaklarının Müdürlüğümüze gönderilmesi” gerekmektedir. Duyurulur.

 

- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -

 

Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, 1116 ve 1117 Parseller Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

 

                   İlçemiz, Ulaş Mahallesi, Yuvaalanı Mevkii, 1116 ve 1117 parsel  numarasında kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda Milas Belediye Meclisi´nin   06/09/2021 tarih ve 238 sayılı  kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulana İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2021 tarih ve 253 sayılı kararı onaylanmıştır. Talebe konu imar planı değişikliği 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır, duyurulur.

 

 - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -

 

Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 956,957, 962, 965,1039 Adalar 1/1000 UİPD
 
 
 
         İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi, 956, 962, 965, 1039 ada numarasında kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda Milas Belediye Meclisi´nin   05.10.2020 tarih ve 150 sayılı  kararı ile uygun bulunan1/1000 ölçekli uygulana İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2021 tarih ve 224 sayılı kararı ile 957 adanın plan değişikliği onama sınırı içerisine ilave edilmesiyle söz konusu plan teklifi değiştirilerek onaylanmıştır. Talebe konu imar planı değişikliği 29/11/2021 ila 29/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
 
 - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -
 
 
Ek-2 Proje Tanıtım Dosyası (Ali YILDIZ Hk.)
 
 
            T.C. Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.12.2021tarih ve E.33542905-220.02-2501696 sayılı yazısı ile; İlimiz, Milas İlçesi, Bafa Mahallesi mevkiinde "S:201200881(ER:3289825) Numaralı sahada Ali YILDIZ tarafından yapılması planlanan V. Grup Diaspor Kristalleri Ocağı(24,629 ha alanda 200 kg/yıl diaspor(70.000 ton/yıl toplam kazı))" projesi için 17.12.2021 tarihli ve E-2021322 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verildiği bildirilmektedir.
        Söz konusu yazıda “25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği´nin 17. Maddesi 2. bendinde ‘Bakanlık on beş (15) iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını beş (5) iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik, bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur.”
 
 
- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -
 
 
ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı/maya Gayrimenkul A.ş.
 
 
 
 
        T.C. Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.12.2021 tarih ve E-33542905-220.02-2529250 sayılı yazı ile; İlimiz Milas İlçesi Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkiinde (141 Ada 2 Parsel ve 2984, 6711,  6715, 6820 Parseller) Maya Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Turizm Konaklama Tesisi ve Toplu Konut Kapasite Artışı Projesi" için 20.12.2021 tarihli ve E-2021326 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildiği bildirilmektedir.
 
 
        Söz konusu yazıda “25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17. maddesinin 2. fıkrasında "Bakanlık on beş (15) iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında ‘ÇED Gereklidir´ veya ‘ÇED Gerekli Değildir´ kararını beş (5) iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur”
 
 
 
- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -


ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı/asc Mekanik Yapı İnşaat A.Ş


        T.C. Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 27.12.2021 tarih ve E-33542905-220.02-2543335 sayılı yazı ile; İlimiz, Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Avşarönü Mevkii, 109 ada, 499 ve 501 parsellerde ASC Mekanik Yapı İnşaat A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Kültür Balıkçılığı Kapasite ve Alan Arttırımı Projesi (250 ton/yıl kapasiteli su ürünleri yetiştiriciliği ve 39.500.000 adet/yıl kapasiteli yavru balık kuluçkahanesi)" projesi için 17.12.2021 karar tarihli ve 33542905 220-02 E-2021332 karar nolu "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildiği bildirilmektedir.
 
         Söz konusu yazıda “25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17. maddesinin 2. fıkrasında "Bakanlık on beş (15) iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında ‘ÇED Gereklidir´ veya ‘ÇED Gerekli Değildir´ kararını beş (5) iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur” Denilmektedir. İlimiz Milas İlçesi Avşar Mahallesi, Avşarönü Mevkii, 109 ada, 499 ve 501 parsellerde ASC Mekanik Yapı İnşaat A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Kültür Balıkçılığı Kapasite ve Alan Arttırımı Projesi (250 ton/yıl kapasiteli su ürünleri yetiştiriciliği ve 39.500.000 adet/yıl kapasiteli yavru balık kuluçkahanesi)" projesi için hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince askıda ilan ve internet aracılığı ile sürekli olarak duyurusunun yapılması gerekmektedir.
 

 - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -


Bodrum İçmesuyu Barajı ve Malzeme Ocakları, Kırma- Eleme, Yıkama- Eleme Tesisi ve Beton Santrali Projesi ÇED Olumlu Kararı

 

         İlgide kayıtlı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  03.01.2022 tarihli ve E-48331039-220.01-2603787 sayılı yazısında; "Bodrum, Milas, Yatağan İlçeleri, Kayadere Mahallesi ve Bencik Çamlı Mahallesi Mevkii´nde, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Bodrum İçmesuyu Barajı ve Malzeme Ocakları, Kırma- Eleme, Yıkama- Eleme Tesisi ve Beton Santrali" projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza Çevrimiçi ÇED süreci Yönetim Sisteminden sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiş olduğu, "Bodrum İçmesuyu Barajı ve Malzeme Ocakları, Kırma- Eleme, Yıkama- Eleme Tesisi ve Beton Santrali" hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" Kararı verilmiş olduğu belirtilerek, Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından halkımıza duyrulur.

 

  - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -

 

 

ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı / S.S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üre. ve Paz. Koop.

Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 06/01/2022 tarih ve 2635967 sayılı yazısı ile; İlimiz, Milas İlçesi, Gölyaka Mahallesi, Karaağaçlı Mevkii (101 ada, 42 parsel) S.S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üre. ve Paz. Koop. tarafından yapılması planlanan "Zeytinyağı Üretim Tesisi" için 27.12.2021 tarihli ve E-2021340 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildiği bildirilmektedir.
        Söz konusu yazıda 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17. maddesinin 2. fıkrasında "Bakanlık on beş (15) iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında ‘ÇED Gereklidir´ veya ‘ÇED Gerekli Değildir´ kararını beş (5) iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur" denilmektedir.
        İlimiz, Milas İlçesi, Gölyaka Mahallesi, Karaağaçlı Mevkii (101 ada, 42 parsel) S.S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üre. ve Paz. Koop. tarafından yapılması planlanan "Zeytinyağı Üretim Tesisi" için 27.12.2021 tarihli ve E-2021340 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince askıda ilan ve internet aracılığı ile sürekli olarak halkımıza duyurulur.
 
 
 - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -

 Duyuru Tarihi: 31.03.2021

DUYURULARİsrafın azaltılması ve fazla tüketimin önlenmesi
Milas Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
Pazaryeri kurası
Müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Milas Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Kanunu İç Yönergesi
Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği
ASKI İLANI-İMAR
Kız Öğrenci Misafirhane Yönetmeliği
2021 yılı Ücret Tarifelerine Dair Meclis Kararı
Evsel Katı Atık Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu
11. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
2020 EVSEL KATI ATIK RAPORU
MİLAS BELEDİYESİ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1